Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie obszaru działania Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) (dalej: ucpg) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Działania realizowane przez Związek są wykonywane zgodnie z przyjętym Statutem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19.02.2013 r., poz. 1701). Do zadań Związku należy wykonywanie działań gminnych w zakresie gospodarki odpadami,
tj. prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 24 Statutu. Dodatkowo informujemy, iż od dnia 19 lutego 2013 roku, Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” prowadzi Rejestr Działalności Regulowanej w imieniu wszystkich gmin należących do Związku.

Zgodnie z  przejętymi rejestrami od wszystkich gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przedsiębiorcom wpisanym do rejestrów gminnych zostały nadane nowe numery rejestrowe, charakteryzujące obszar możliwości działania na terenie Związku.

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się
na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Przedsiębiorca zamierzający na terenie obszaru działania Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez ZM GOAP
jest możliwy po złożeniu stosownego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przyjętego uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz zgodnie z art. 9c ust. 1 ucpg.

 

Zgodnie z powyższym wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Dodatkowo do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika
  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
  z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wysokość opłaty skarbowej wynosi
  50,00 zł, płatne: na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20: PKO Bank Polski SA 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki
  od 7.30-17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30-15.30) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r.
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

           „Oświadczam, że:

1.      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą,

2.      znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)”

 

 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9ba. ust. 2 ucpg w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze
w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Uzupełnienie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko
i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych
w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzór wniosku został uchwalony przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Stosowany wniosek składa się na podstawie art. 9b i 9c ucpg. Dodatkowo do ww. wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) Za dokonanie zmiany wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Jednak gdy zmiana wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej dotyczy rozszerzenia zakresu działalności (dopisanie określonych kodów odpadów) opłata skarbowa wynosi 50% stawki określonej od wpisu,
tj. 25,00 zł. Wysokość opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20: PKO Bank Polski SA 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  lub w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A.,
Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy Urzędu
tj. w poniedziałki od 7.30-17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30-15.30)
oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r.

 

 

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wzór wniosku został uchwalony przez Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Stosowany wniosek składa się na podstawie art. 9cb. oraz art. 9i ucpg.

Zgodnie z art. 9cb. ucpg Zarząd Związku wykreśla przedsiębiorcę z rejestru
na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub
po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. Natomiast w myśl art. 9i ucpg w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

Dodatkowo informujemy, iż do ww. wniosku winni Państwo dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) Za dokonanie wykreślenia wpisu z Rejestru Działalności Regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Wysokość opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20: PKO Bank Polski SA 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 
lub w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 7.30-17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30-15.30) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r.

 

Metryka

 • opublikował: Monika Cichowicz
  data publikacji: 2019-05-07 08:00

RDR

Metryka

 • opublikował: Monika Cichowicz
  data publikacji: 2018-10-02 07:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30946
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-06 12:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

NIP 781-18-79-366
REGON 302156406

Dane kontaktowe

INFOLINIA: 61 624 22 22

FAX: 61 646 74 01

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: bok@goap.org.pl

MAIL: zm@goap.org.pl

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Klienta

poniedziałek: 7.00 - 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Sekretariat Związku Międzygminnego GOAP

poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2212049
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-06 12:50

Stopka strony