Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 30.01.2015
Nr ref.: DKP.2110.1.2015
Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Stanowisko: DYREKTOR BIURA
Informacje dodatkowe: umowa o pracę


Zakres podstawowych czynności:
1. Kierowanie Biurem Związku;
2. Wykonywanie zadań Zarządu;
3. Kontrola działania Biura Związku;
4. Kontrola podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania dla Związku;
5. Opracowywanie projektów uchwał Zarządu oraz Zgromadzenia w zakresie działalności Związku;
6. Zatwierdzanie dokumentów księgowych w zakresie bieżącej działalności Związku;
7. Prowadzenie działań promocyjnych Związku;
8. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Biurze Związku.


Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat;
3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
4. Znajomość regulacji prawnych związanych z finansami publicznymi, zamówieniami publicznymi, prawem pracy;
5. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu gospodarowania odpadami, utrzymania czystości, ochrony środowiska;
6. Nienaganna kultura osobista;
7. Nieposzlakowana opinia;
8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej;
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.


Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV);
- podanie (list motywacyjny);
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458);
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.


Składanie ofert:
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 09.02.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.


Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8695
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-11 09:51:10