Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 20.05.2015

Nr ref.: DAK.2110.7.2015

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU OPŁAT

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

1. Kierowanie pracami Działu Opłat w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań działu określonych regulaminem organizacyjnym Biura Związku Międzygminnego  „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

2. Bieżąca  analiza obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa w zakresie zadań wykonywanych przez dział.

3. Nadzór nad rejestrem korespondencji przychodzącej i dekretowanie korespondencji na poszczególne stanowiska działu.

4. Przygotowanie projektów upoważnień dla podległych pracowników.

5. Ocena pracy podległych pracowników.

6. Przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych dla potrzeb sprawozdawczości oraz zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne.

7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Związku.

 

Wymagania obowiązkowe:

1. Obywatelstwo polskie;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodnosci dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie,    administracja, prawo;

5. Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie doświadczenie  na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w administracji samorządowej  lub państwowej będzie dodatkowym atutem;

6. Znajomość przepisów nastepujących aktów prawnych: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, Kodeks Postepowania Administracyjnego;

7. Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;

8. Nienaganna kultura osobista;

9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz  kodeksu postępowania administracyjnego;

2. Wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań;

3. Dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office;

4. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;

5. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy pod presją czasu, terminowość i skrupulatność, umiejętność prezentowania swoich poglądów i efektów swojej pracy przed szerokim audytorium, samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) podpisany odręcznie;
 • podanie (list motywacyjny) podpisane odręcznie;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
  i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe);
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

•  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego oraz przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

•  oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami finansowymi;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie 
  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art.13a ust.2 z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  Nr 223 poz. 1458) .

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Praca w wymiarze pełnego etatu
 • Praca  siedząca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;
 • Praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 05.06.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8861
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-05-20 14:51:03