Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 09.05.2016 r.

Nr ref.: DO.2110.5.2016.

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: podinspektor ds. obsługi klienta w Delegaturze Czerwonak

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, planowany termin rozpoczęcia pracy
od 1 czerwca 2016 r.

Liczba etatów: 1

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Udzielanie klientom informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, udzielanie odpowiedzi na szczegółowe zapytania mieszkańców.
 2. Obsługa bezpośrednia i telefoniczna klientów w zakresie spraw związanych z gospodarką komunalną i płatnościami.
 3. Przyjmowanie skarg, wniosków, uwag, rozpatrywanie ich w zakresie swoich kompetencji.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, przekazywanie ich do akceptacji przełożonego oraz wysyłanie poprzez kancelarię.
 5. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania deklaracji.
 6. Obsługa zgłoszeń i reklamacji w systemie ticketowym.
 7. Kooperacja z innymi działami Biura Związku w zakresie pozyskiwania informacji, uzgadniania stanowiska w określonych sprawach oraz udzielania odpowiedzi klientom.
 8. Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami w zakresie realizowanych zadań.
 9. Przeprowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wymagania obowiązkowe:

1. Wykształcenie średnie.

2. Doświadczenie zawodowe min. 1 rok w obszarach związanych z obsługą klienta lub gospodarką odpadami lub ochroną   środowiska.

3. Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

4. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

8. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętność sprawnego pisania na komputerze.

2.Umiejętność obsługi MS Excel, formularzy on-linowych, przeglądarek internetowych;

3.Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi aplikacji takich jak: MS Office 365 z webowymi wersjami Worda, Excela oraz Exchang’em, Lynk’em, aplikacji typu CRM/ERP, ticketowej do zarządzania zapytaniami, śledzenia przebiegu spraw oraz udzielania odpowiedzi.

4.Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

5.Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.

6.Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

7.Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 20.05.2016 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7538
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-09 18:49:13