Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 9.11.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.46.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. informatycznych

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Utrzymanie sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej ZM GOAP.
 2. Zarządzanie, rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników sieci i aplikacji systemowych III linia wsparcia.
 3. Zapewnienie wsparcia dla użytkowników komputerów w zakresie obsługi standardowego softwaru dla użytkowników, Office Web Apps, eWork Flow, poczty elektronicznej MS Exchange Office 365, MGA v3. oraz dla użytkowników oprogramowania specjalistycznego Foka, Taxi, Świstak.
 4. Przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników.
 5. Zarządzanie bazami danych ORACLE oraz SQL.
 6. Zapewnianie bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej.
 7. Tworzenie i nadzór nad wykonaniem budżetu IT.
 8. Administracja serwerami postawionymi na platformie wirtualnej Vmware.
 9. Przygotowanie terminali roboczych, komputerów mobilnych do pracy.
 10. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i gwarancyjnej sprzętu.
 11. Pilnowanie terminów licencji oprogramowania, legalności oprogramowania na stanowiskach roboczych.
 12. Tworzenie dokumentacji przetargowej/zapytań cenowych w zakresie wykonywanych obowiązków.
 13. Zarządzanie i tworzenie kopii bezpieczeństwa baz oraz maszyn wirtualnych.
 14. Okresowe testowanie procedur bezpieczeństwa.
 15. Analiza logów systemowych.
 16. Zarządzanie podpisami kwalifikowanymi.
 17. Walidacja baz danych.
 18.  Administrowanie serwerami Terminali, zintegrowaną aplikacją czytającą i systemem zarządzania drukiem.
 19. Przydzielanie sprzętu zgodnie z potrzebami pracowników, zarządzanie AD, konfiguracja GPO, prowadzenie, tworzenie rejestrów.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe  lub średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym.
 2. Rozległa wiedza z zakresu systemów operacyjnych, serwerowych, sieci LAN.
 3. Znajomość relacyjnych baz danych.
 4. Znajomość technologii wirtualizacji.
 5. Znajomość przepisów prawa związanego z ochroną danych osobowych.
 6. Nienaganna kultura osobista.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość funkcjonowania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego i ePUAP.
 2. Doświadczenie zawodowe w obszarach związanych z w/w zakresem czynności.
 3. Doświadczenie w pracy z aplikacjami typu CRM oraz SharePoint.
 4. Wiedza merytoryczną z zakresu wykorzystania technologii RFiD/GPS w dziedzinie gospodarki odpadami.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.
 8. Kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia.
 9. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 10. Bardzo dobra organizacja pracy.
 11. Nienaganna kultura osobista.
 12. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze 1 etatu;
 • praca w siedzibie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,    ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 19.11.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz art. 6 (1) lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: ds. informatycznych.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: iod@goap.org.pl)
 5. Posiadają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania swoich nieprawidłowych danych

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, w trakcie przeprowadzania rekrutacji.
 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Cichowicz
  data publikacji: 2018-11-09 09:42
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-07 08:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7195
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-07 08:05:47