Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 25.07.2016

Nr ref.: DO.2110.13.2016

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Kierownik Działu Organizacyjnego

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Kierowanie, nadzór i koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych Biura Związku, w szczególności w zakresie:
 • obsługi organizacyjnej i protokolarnej posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku;
 • prac związanych z realizacją aktów prawnych organów i Biura Związku;
 • prowadzenia stosownych rejestrów i ewidencji;
 • obsługi sekretariatu biura i spraw administracyjnych;
 • prowadzenia archiwum zakładowego;
 • realizacji polityki kadrowej i płacowej Biura;
 • kontroli zarządczej, w tym zbiorczego podsumowania rocznej analizy ryzyka i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej.

       2. Koordynacja działań edukacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Statutową            Związku oraz problematyką ekologiczną, w szczególności gospodarką odpadami.

       3. Kierowanie, nadzór i koordynacja spraw Zespołu Informatycznego Biura Związku.

       4. Realizacja innych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku.

 

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe;
 3. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat;
 4. Znajomość regulacji prawnych związanych z finansami publicznymi, prawem samorządu terytorialnego; zamówieniami publicznymi, prawem pracy;
 5. Nienaganna kultura osobista;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub w administracji publicznej;
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek: administracja, zarządzanie, prawo;
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. Znajomość przepisów o pracownikach samorządowych;
 5. Kursy i szkolenia specjalistyczne związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz pożądanymi kompetencjami;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych;
 7. Prawo jazdy kat. B;
 8. Zaangażowanie, sumienność i dyscyplina pracy;
 9. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne;
 10. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 11. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (dyplom ukończenia studiów prawniczych; wpis na listę radców prawnych oraz inne dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze jednego etatu;
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 08.08.2016 r. włącznie (do godziny 15:30),z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-07-25 16:12:49