Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 14.07.2015r.

Nr ref.: DAK.2110.12.2015

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  SPECJALISTA, DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Przyjmowanie, weryfikowanie i rozliczanie raportów miesięcznych/kwartalnych, będących podstawą do rozliczenia usług za odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do instalacji zagospodarowania odpadów.
 2. Weryfikowanie i rozliczanie raportów miesięcznych, będących podstawą do rozliczenia usług za  zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 3. Dbanie o prawidłowość świadczonych usług przez Wykonawców – firmy odbierające odpady komunalne i Instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o podpisane umowy i obowiązujące przepisy prawa,
   także akty prawa miejscowego.
 4. Weryfikacja zgłoszeń przekazywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych dot. braku realizacji usług przez firmy odbierające odpady komunalne na podstawie obowiązujących umów.
 5. Przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań kwartalnych otrzymanych od Wykonawców usług (podmiotów odbierających odpady komunalne) w oparciu
   obowiązujące przepisy prawa.
 6. Przygotowanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ oraz innych, z zakresu gospodarki odpadami wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wykonywanie sprawozdań dla Zarządu Związku Międzygminnego, uwzględniających dane dot. ilości odebranych odpadów, wysokości poniesionych kosztów na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Przygotowywanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla całego obszaru ZM GOAP w oparciu o sprawozdawczość kwartalną i roczną.
 9. Współpraca przy opracowywaniu projektów uchwał, analiz i innych dokumentów na potrzeby Biura,  Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego.
 10. Opracowywanie propozycji zmian do Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku oraz innych aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego.
 11. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej i prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 12. Współpraca przy przygotowywaniu materiałów i dokumentów do postępowań przetargowych obejmujących zakres działalności Działu.
 13. Współpraca przy przygotowywaniu projektów umów na realizacje usług
  w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 14. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie działalności Działu Gospodarki Komunalnej.
 15. Przygotowanie odpowiedzi na przychodzącą do Działu korespondencję przy uwzględnieniu obowiązujących terminów wynikających z KPA oraz dbanie o prawidłowe przygotowanie korespondencji do wysyłki.
 16. Stosowanie  instrukcji kancelaryjnej i dbanie o prawidłowość obiegu dokumentów w Dziale.
 17. Współpraca przy tworzeniu rocznego budżetu dla Działu, a także monitorowanie oraz nadzór nad jego wykonaniem.
 18. Wykonywanie  zadań operacyjnych wynikających z zakresu działalności Działu Gospodarki Komunalnej.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe min. 4 lata w obszarach związanych analityką finansową, ekonomią.
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska.
 4. Znajomość aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office).
 6. Nienaganna kultura osobista.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu oraz samoorganizacji pracy własnej.
 3. Odporność na stres.
 4. Silna motywacja i zaangażowanie.
 5. Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność.
 6. Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List Motywacyjny,
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, kursy),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie 
  z  ustawą z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 
 7. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę,
 2. Praca w wymiarze pełnego etatu,
 3. Praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań),
 4. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Proces rekrutacji obejmuje:

 1. Analizę dokumentów aplikacyjnych,
 2. Zaproszenie na wywiad kwalifikacyjny.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

 Składanie ofert:

 1. Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 24.07.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.
 2. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 3. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8428
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-07-14 10:12:40