Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 20.06.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.14.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności

 

 1. Przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Obsługa aplikacji systemu informatycznego w zakresie działalności działu, w tym: wprowadzanie do systemu deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Prowadzanie korespondencji dotyczącej właścicieli nieruchomości  zgodnie z obowiązującą w Związku instrukcją kancelaryjną.
 4. Obsługa klienta (właścicieli nieruchomości) w zakresie dot.  składanych deklaracji oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzenie postępowań w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
 6. Prowadzenie postepowań w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej.

 

Wymagania obowiązkowe

 

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i ustalania priorytetów.
 5. Nienaganna kultura osobista.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe

 

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek wykształcenia: ochrona środowiska, prawo, administracja.
 2. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 3. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 4. Silna motywacja i zaangażowanie.

 

Wymagane dokumenty

 

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Praca biurowa, przy komputerze;
 • Kontakt z klientem;
 • Praca w wymiarze pełnego etatu.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07. 2013r. włącznie (do godziny 15.30) w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-20 12:36:27