Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 02.06.2014r.

Nr ref.: DKP.2110.10.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  PEŁNOMOCNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Współpraca z właściwymi organami w zakresie zarządzania kryzysowego, przedsięwzięć ochrony ludności oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia
  i zdrowia ludzi oraz środowiska.
 2. Współpraca z właściwą komórką organizacyjną Biura w zakresie zapewnienia stanu zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej – oraz inicjowanie działań w celu eliminowania zagrożeń.
 3. Rozpoznawanie i analiza zagrożeń ich źródła i zależności, prawdopodobieństwa
  ich wystąpienia i oszacowanie konsekwencji w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia Związku.
 4. Ochrona informacji niejawnych.
 5. Inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Zarządu Związku lub upoważnioną przez niego osobę.

 

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. 10 lat stażu pracy.
 3. Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy związanej z ochroną informacji niejawnych.
 4. Znajomość następujących regulacji prawnych: Ustawa o ochronie informacji niejawnych,

Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej
oraz ustawodawstwo szczegółowe dotyczące obiegu, przechowywania i udostępniania informacji (m.in. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa ordynacja podatkowa, Ustawa o pracownikach samorządowych).

 1. Odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.
 2. Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2014r. o ochronie informacji niejawnych. 
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność opracowywania aktów normatywnych dla potrzeb pracodawcy, instrukcji, planów, dokumentów analitycznych i materiałów szkoleniowych;
 • umiejętność współpracy w środowisku zawodowym;
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 12.06.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7272
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-02 14:43:10