Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 21.03.2013r.


Nr ref.: ZMGOAP - 11 /13


Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Stanowisko: DS. EDUKACJI I PROMOCJI


Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

 


Zakres podstawowych czynności


1. Przygotowywanie artykułów i tekstów informacyjnych.

2. Koordynowanie outdoorowych akcji informacyjnych oraz promocyjnych.

3. Inicjowanie i prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych z placówkami

oświatowymi.

4. Udział w kampaniach informacyjnych Związku.

5. Opracowywanie wydawnictw promocyjnych.

6. Współpraca z mediami.


Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe.

2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).

3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

4. Prawo jazdy kat. B.

5. Nienaganna kultura osobista.

6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 


Wymagania dodatkowe


• bardzo dobra organizacja pracy;

• doświadczenie zawodowe w obszarach związanych z zakresem czynności;

• silna motywacja i zaangażowanie;

• wysoki poziom umiejętności społecznych.

 


Wymagane dokumenty

• Życiorys (CV);
• Podanie (list motywacyjny);
• Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np.
dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
• Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa
pracy, zaświadczenia);
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
• Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza
korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 


Proces rekrutacji obejmuje

• analizę dokumentów aplikacyjnych;
• wywiad kwalifikacyjny.

 


Inne dokumenty

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

• Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku
znajduje się winda.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych):


• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co
najmniej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie
pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
w terminie do dnia:
02.04. 2013r.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).
 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10872
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-21 13:45:50