Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 16.02.2015

Nr ref.: DKP.2110.3.2015

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

1. Realizacja zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.);

2. Inicjowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych;

3. Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi;

4. Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem;

5. Planowanie potrzeb finansowych jednostki;

6. Opracowanie projektu budżetu;

7. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu;

8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej; 

9. Obsługa pożyczek i kredytów bankowych;

10. Udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych;

11. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych;

12.Nadzór nad egzekucją należności oraz prowadzeniem rachunkowości i księgowości podatkowej oraz budżetowej.

 

Wymagania obowiązkowe:

1.Obywatelstwo polskie;

2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3.Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodnosci dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4.Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

5.Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

-  ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6.Nienaganna kultura osobista;

7.Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

- Wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu  terytorialnego oraz  kodeksu postępowania administracyjnego;
- Wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem  wykonywanych zadań;
- Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym co najmniej 3 – letnia  praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo – księgowym;
- Dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS  Office, Besti@ oraz innych programów finansowo - księgowych;
- Znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami;
- Predyspozycje osobowościowe: umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy pod presją  czasu, terminowość i skrupulatność, umiejętność prezentowania swoich pogladów i  efektów swojej pracy przed szerokim audytorium, samodzielność, zaangażowanie,  zdolności analityczne, organizacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na  stres.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) podpisany odręcznie;


- podanie (list motywacyjny) podpisane odręcznie;


- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i  umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);


- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe);


- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego oraz przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami finansowymi;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie 
z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;
praca wymagająca dobrego stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie zadań głównego księgowego;
praca siedząca, głównie w siedzibie pracodawcy.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 26.02.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8956
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-16 15:00:58