Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 24.05.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.23.2017.

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Kierownik Działu Obsługi Klienta i Kontroli

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biura Obsługi Klienta oraz Delegatur.
 2. Przygotowanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdania z jego realizacji.
 3. Planowanie i kontrola realizacji zadań powierzonych podmiotom zewnętrznym – nadzór nad realizacją umów.
 4. Nadzór nad planowaniem i kontrolą właścicieli nieruchomości i zarządców w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego.
 5. Nadzór nad prowadzeniem kontroli doraźnych w zakresie gospodarki odpadami.
 6. Nadzór nad prowadzeniem monitoringu elektronicznego, identyfikacją zdarzeń i przekazywaniem ich do właściwych komórek organizacyjnych Biura, celem uruchomienia niezbędnych czynności.
 7. Nadzór nad Kontrolą przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 8. Nadzór nad kontrolą firm odbierających odpady komunalne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i podpisane w tym zakresie umowy ze Związkiem.
 9. Nadzór nad kontrolą instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i podpisane w tym zakresie umowy ze Związkiem.
 10. Nadzór nad naliczaniem kar umownych i ustawowych wynikających z realizowanych zadań.
 11. Opracowywanie planu budżetu Związku w zakresie działalności działu.
 12. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także takimi organami jak Straż Miejska, Policja, WIOŚ, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 13. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura Związku przy realizacji zadań Związku.
 14. Nadzór nad Przygotowywaniem dokumentacji do przekazania do Archiwum Zakładowego.
 15. Ocena pracy podległych pracowników.
 16. Przygotowywanie dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat w obszarach związanych z organizacją i administracją lub gospodarką odpadami.              
 3. Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 4. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, administracja, prawo.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 3. Umiejętność obsługi MS Excel, formularzy on-linowych, przeglądarek internetowych.
 4. Prawo jazdy kategorii B.
 5. Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi aplikacji takich jak: MS Office 365 z webowymi wersjami Worda, Excela, aplikacji typu CRM/ERP, ticketowej do zarządzania zapytaniami, śledzenia przebiegu spraw oraz udzielania odpowiedzi.
 6. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 7. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 8. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 9. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie. 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 05.06.2017 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-05-24 11:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7444
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-05-24 11:36:26