Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 11.04.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.23.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. księgowości podatkowej

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami, stanowiących dochody Związku.
 2. Rozliczanie wpłat dokonywanych przez płatników.
 3. Wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty.
 4. Kontrola sald należności, w tym w szczególności przeterminowanych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podejmowanie czynności zmierzających do ich minimalizacji .
 5. Analiza oraz wystawianie upomnień dotyczących zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadam
 6. Uzgadnianie i potwierdzanie sald płatników.
 7. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych lub ich braku.
 8. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja w celu przekazania do Zespołu Egzekucji oraz do Urzędów Skarbowych na terenie kraju w celu ściągnięcia należnych kwot w drodze egzekucji administracyjnej.
 9. Sprawdzanie zgodności kosztów ustalonych przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłaty
  za czynności egzekucyjne od zrealizowanych tytułów wykonawczych.
 10. Aktualizacja ewidencji tytułów wykonawczych znajdujących się w Zespole Egzekucji
  oraz w Urzędach Skarbowych w związku z dokonywaniem wpłat bezpośrednio
  na rachunek bankowy Związku lub zwracanych bez realizacji oraz ponowne drukowanie tytułów wykonawczych po wprowadzeniu zmian.
 11. Sporządzanie zażaleń na postanowienia naczelników urzędów skarbowych
  i przekazywanie ich do Izb Skarbowych.
 12. Wydawanie postanowień z zakresu prowadzonej windykacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami.
 13. Wspomaganie zespołu w zakresie działań windykacyjnych.
 14. Sporządzanie sprawozdań  w zakresie prowadzonych spraw.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie (preferowane wyższe).
 2. Preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne lub prawno-administracyjne.
 3. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy ordynacja podatkowa oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub doświadczenie zawodowe w księgowości.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w zakresie obsługi interesantów.
 2. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.
 3. Obowiązkowość i systematyczność oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 4. Fachowość i profesjonalizm w działaniach.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).
 6. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 7. Nienaganna kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 23.04.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-04-11 14:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6324
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-11 14:26:48