Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 23.08.2013r.

Nr ref.: DKP. 2110.18.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. KADR I PŁAC

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 2. Zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników i innej dokumentacji z zakresu kadr i płac.
 4. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy.
 5. Przygotowywanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
 6. Sporządzanie deklaracji i sprawozdań ZUS, PFRON, PIT, GUS.
 7. Sporządzanie zestawień i analiz dotyczących zatrudnienia.
 8. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac.

 

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie min. średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Znajomość programu Płatnik.
 3. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 4. Kursy i szkolenia z zakresu kadr i płac.
 5. 2- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zakresem czynności.
 6. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (office, excel).
 8. Dokładność, skrupulatność.
 9. Nienaganna kultura osobista, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 10. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 11. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa, przy komputerze;
 • siedziba pracodawcy dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda;
 • praca w wymiarze pełnego etatu.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09. 2013r. włącznie (do godziny 15.30).

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-08-23 13:12:42