Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 03.12.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.24.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. OBSŁUGI KLIENTA

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Udzielanie klientom informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, udzielanie odpowiedzi na szczegółowe zapytania mieszkańców w oparciu o stronę internetową ZM „GOAP”, aplikację odpadową MGA V3, Bazę Wiedzy Help Desk i systemy pomocowe takie jak wirtualny system ticketowy.
 2. Obsługa bezpośrednia i telefoniczna klientów w zakresie spraw związanych z gospodarką komunalną i płatnościami.
 3. Przyjmowanie skarg, wniosków, uwag, rozpatrywanie ich w zakresie swoich kompetencji, przekazywanie ich za pomocą przyjętego w Związku systemu ticketowego lub CRM.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, przekazywanie ich do akceptacji przełożonego oraz wysyłanie poprzez kancelarię.
 5. Przyjmowanie deklaracji oraz korekt deklaracji, udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania deklaracji.
 6. Weryfikacja oraz wprowadzanie deklaracji, jak i ich korekt, do systemu informatycznego z zachowaniem procedury Instrukcji Kancelaryjnej Związku.
 7. Wprowadzanie pism i deklaracji do rejestrów na platformie MS SharePoint.
 8. Prowadzenie tabel reklamacyjnych w oparciu o rozwiązania cyfrowe.
 9. Kooperacja z innymi działami Biura Związku w zakresie pozyskiwania informacji, uzgadniania stanowiska w określonych sprawach oraz udzielania odpowiedzi klientom.
 10. Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami w zakresie realizowanych zadań.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie min. średnie.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt;
 • umiejętność sprawnego pisania na komputerze;
 • komunikatywna znajomość jednego z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • gotowość do podnoszenie kompetencji zawodowych;
 • umiejętność obsługi MS Excel, formularzy on-linowych, przeglądarek internetowych;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi aplikacji takich jak: MS Office 365 z webowymi wersjami Worda, Excela oraz Exchang’em, SharePoint’em, Lynk’em, typu CRM/ERP, ticketowej do zarządzania zapytaniami, śledzenia przebiegu spraw oraz udzielania odpowiedzi.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca głównie w siedzibie Biura Związku oraz w Delegaturach gmin należących do Związku;
 • praca związana z bezpośrednim kontaktem z klientem.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 16.12.2013r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10881
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-03 15:49:43