Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie PDF, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. W miarę możliwości będziemy poddawać te pliki procesowi OCR, a także będziemy przechodzić na publikowanie plików w formatach maszynowych, zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Skwarek, skwarek.m@goap.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 646 74 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu:

Wejście do budynku możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego budynku B. Obszar dostępny dla interesantów to parter, III piętro oraz IV piętro. Biuro Obsługi Klienta znajdujące się na parterze nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Dojście do biur znajdujących się na III oraz IV piętrze wymaga skorzystania z windy.

DELEGATURY:

 1. Urząd Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu:
  Lokal znajduje się na parterze, dostęp dla interesantów nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych.
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Przemysłowej 10 w Buku:
  Wejście do budynku możliwe schodami (3 stopnie) brak pochylni usytuowanej obok wejścia. Lokal zlokalizowany na parterze.
 3. Urząd Gminy Czerwonak  przy ul. Źródlanej 39 w Czerwonaku:
  Wejście do budynku możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego. Biuro dostępne dla interesantów znajduje się na parterze przy wejściu do budynku. 
 4. Urząd Gminy Kleszczewo przy ul. Poznańskiej 4 w Kleszczewie:
  Lokal znajduje się na parterze, dostęp dla interesantów nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych.
 5. Urząd Miejski w Kostrzynie przy ul. Dworcowej 5 w Kostrzynie:
  Lokal znajduje się na parterze, dostęp dla interesantów nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych.
 6. Budynek Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie:
  Lokal znajduje się na parterze, dostęp dla interesantów nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych.
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. przy ul. Lipowej 19 w Obornikach:
  Wejście do budynku możliwe schodami brak pochylni usytuowanej obok wejścia. Lokal zlokalizowany na parterze.
 8. Delegatura w Pobiedziskach przy ul. Rynek 20 w Pobiedziskach:
  Wejście do budynku możliwe schodami (3 stopnie) brak pochylni usytuowanej obok wejścia.
 9. ul. Piaski 2 w Swarzędzu:
  Wejście do budynku możliwe schodami, brak pochylni usytuowanej obok wejścia. Lokal zlokalizowany na parterze. 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-05 08:34

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2021-05-05 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14457
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 08:34