Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oferta nr 17/2015

Data publikacji: 11.09.2015

Nr ref.: DO.2110.17.2015

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, ¼ etatu

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego.
 2. Ocena systemu zarządzania ZM „GOAP”.
 3. Ocena efektywności i skuteczności działania ZM „GOAP”.
 4. Sporządzanie rocznych planów audytu oraz ich realizacja oraz wykonywanie prac założonych w planie audytu.
 5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań.
 6. Czynności doradcze.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 1. jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, lub
 2. złożenie w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego (uważa się za nią udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego, realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 o kontroli skarbowej, nadzorowanie lub wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 o Najwyższej Izbie Kontroli)  i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.  
 5. Nienaganna kultura osobista;
 6. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz  kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań;
 • Znajomość obowiązujących standardów audytu wewnętrznego i standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Wyksztalcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne;
 • Dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office;
 • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność dobrej organizacji pracy, terminowość
  i skrupulatność, umiejętność prezentowania swoich poglądów i efektów swojej pracy przed szerokim audytorium, samodzielność, zaangażowanie, zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze 1/4 etatu;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 23.09.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-11 15:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8829
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-11 15:35:15