Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 26.01.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.7.2017

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Główny specjalista w Pionie Głównego Księgowego

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:     

 1. Współpraca przy przygotowywaniu oraz przygotowywanie projektów budżetu
  i Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwał budżetowych oraz uchwał Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwał zmieniających te uchwały.
 2. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych.
 3. Przygotowywanie danych, kontrola poprawności danych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 4. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków budżetu, kontrola zgodności zamierzonego wydatku z planem finansowym na dany rok oraz umów wieloletnich
  z Wieloletnią Prognozą Finansową. Monitorowanie zagrożeń w realizacji planu wydatków i dochodów.
 5. Kontrola poprawności angażowania środków finansowych w celu realizacji umów.
 6. Dokonywanie księgowań dokumentów finansowo-księgowych oraz kontrola dokonywanych księgowań przez pracowników Zespołu księgowości.
 7. Przygotowywanie danych, kontrola poprawności danych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.
 8. Przygotowywanie analiz oraz raportów dla potrzeb Głównego Księgowego oraz Zarządu Związku.
 9. Kontrola oraz nadzór nad realizacją zamówień i umów Pionu Głównego Księgowego w zakresie zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 10. Przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej.
 11. Zastępstwo Głównego Księgowego w zakresie zadań określonych ustawą o finansach publicznych oraz z tytułu nadzoru nad pracą Zespołu księgowości budżetowej. 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia.
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w tym 3 lata w księgowości.
 3. Zdolności organizacyjne, umiejętność logicznego myślenia, bardzo dobrej organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów, samodzielność.
 4. Nienaganna kultura osobista.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office), preferowana znajomość systemu „FOKA” oraz „BESTIA”.
 6. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Statutu Związku Międzygminnego oraz Uchwał Zgromadzenia.
 7. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o Rachunkowości, szczegółowe Rozporządzenia Ministra Finansów dot.: sporządzania sprawozdań budżetowych oraz planów kont dla jednostek samorządu terytorialnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.
 8. Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 9. Nieposzlakowana opinia.
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończona wraz ze zdanym pozytywnie egzaminem służba przygotowawcza dla pracowników samorządowych.
 2. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 3. Wysoko rozwinięte zdolności zarządcze, interpersonalne i komunikacyjne.
 4. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 5. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.
 6. Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 06.02.2017 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 08:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-17 12:38:24