Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 31.01.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.5.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. prawnych

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Prowadzenie rejestrów Zespołu Radców Prawnych.
 2. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi zgodnie z treścią pełnomocnictwa.
 3. Opiniowanie pod nadzorem radcy prawnego pod względem zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz zarządzeń Zarządu  oraz wewnętrznych aktów prawnych.
 4. Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów uchwał oraz zarządzeń Zarządu oraz wewnętrznych aktów prawnych.
 5. Opiniowanie pod nadzorem radcy prawnego pod względem zgodności z przepisami prawa projektów wewnętrznych aktów prawnych.
 6. Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów wewnętrznych aktów prawnych.
 7. Bieżące monitorowanie zamian aktów prawnych i procesu legislacyjnego dotyczących Związku.
 8. Udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów prawa.
 9. Opiniowanie pod względem prawnym zawieranych umów.
 10. Sporządzanie projektów opinii prawnych.
 11. Wstępne przygotowywanie i weryfikacja pod względem formalno-prawnym projektów pism z zakresu postępowania egzekucyjnego, podatkowego, administracyjnego

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja Podatkowa, Ustawa o finansach publicznych.
 3. Znajomość aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 4. Znajomość Statutu i uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 6. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i ustalania priorytetów.
 7. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 8. Nienaganna kultura osobista.
 9. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 12. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej.
 2. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 3. Silna motywacja i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 12.02.2018 r. włącznie (do godziny 12:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Cichowicz
  data publikacji: 2018-01-31 14:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3934
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-31 14:47