Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Data publikacji: 16.02.2016 r.

Nr ref.: DO.2110.02.2016

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. EGZEKUCJI

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 

 1. Podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do zastosowania i realizacji środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 17 czerwca 1966r. z późn.zm).
 2. Prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej.
 4. Przeprowadzanie kontroli u dłużnika zajętej wierzytelności.
 5. Spisywanie protokołów i dokonywanie ustaleń dotyczących stanu majątkowego dłużnika.
 6. Terminowe dokonywanie wpłat pobranych należności na rachunek bankowy Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 7. Dokonywanie zajęć ruchomości, zwózek i sprzedaży zajętych ruchomości.
 8. Załatwianie spraw związanych z likwidacją tytułów wykonawczych.
 9. Prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.
 10. Przygotowywanie postanowień wydawanych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 11. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawania zaległości zagrożonych przedawnieniem.
 12. Ścisła współpraca z Zespołem Księgowości Podatkowej, stała kontrola należności podatkowych.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.

2.   Preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne  lub  prawno-administracyjne.

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z egzekucją administracyjną.
 2. Znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.
 3. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności organizacyjne;
 • obowiązkowość i systematyczność, samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • fachowość i profesjonalizm w działaniu;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • nienaganna kultura osobista;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy
  dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych oraz praca w terenie.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 01.03.2016 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3715
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-16 19:41

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

NIP 781-18-79-366
REGON 302156406

Dane kontaktowe

INFOLINIA: 61 624 22 22

FAX: 61 646 74 01

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: bok@goap.org.pl

MAIL: zm@goap.org.pl

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Klienta
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Sekretariat Związku Międzygminnego GOAP
poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2739447
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 10:50

Stopka strony