Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Biuro ZM GOAP nieczynne

W dniu 17.06.2022 r. Biuro Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji będzie nieczynne.

Biuro ZM GOAP nieczynne

W dniu 7.01.2022 r. Biuro Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji będzie nieczynne.

Składanie dokumentów do Biura Związku Międzygminnego GOAP

Od 1 stycznia 2022 r. w holu Biura Obsługi Klienta w godz. 8-14.00 dostępna będzie skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty dotyczące okresu do grudnia 2021 r. W przypadku potrzeby konsultacji z pracownikiem biura lub umówienia wizyty należy dzwonić pod jeden z numerów telefonów podanych na stronie głównej Biuletynu. 

Związek Międzygminny w likwidacji

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji  Poznańskiej” przechodzi z dniem  1 stycznia 2022 r. w stan likwidacji, natomiast obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych przejmą poszczególne gminy, dotychczas tworzące Związek. W następstwie tego złożone przez Państwa do ZM GOAP deklaracje przestaną obowiązywać z końcem 2021 roku. Nie ma potrzeby składania deklaracji wygaszających. Na dotychczasowy indywidualny numer konta w ZM GOAP należy dokonywać wpłat, które dotyczyć będą okresu do grudnia 2021 r

Informacje o sposobie złożenia nowych deklaracji w Państwa gminie znajdują się na stronach poszczególnych urzędów:

1) Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 61 888 44 55

https://www.poznan.pl/odpady/

2) Urząd Miasta i Gminy w Buku, tel. 61 888 44 55

https://buk.gmina.pl/4920-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-po-1-stycznia-2022-r/

3) Urząd Gminy w Czerwonaku, tel. 61 654 42 99

https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/aktualnosci/zloz-deklaracje-na-odbior-odpadow-komunalnych/2401

4) Urząd Gminy Kleszczewo, tel. 61 817 60 33 wew. 124

http://kleszczewo.pl/gospodarka-odpadami

5) Urząd Miejski w Kostrzynie, tel. 61 817 85 65 w. 25

https://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/gmina-kostrzyn-rozpoczyna-procedure-zbierania-deklaracji-o-wysokosci-oplaty,2,artykul,1,8362

6) Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, tel. 61 892 36 49

https://www.murowana-goslina.pl/116,smieci-po-nowemu

7) Urząd Miejski w Obornikach, tel. 61 655 91 65

https://ros.oborniki.pl/

8) Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, tel. 61 666 87 40

http://www.pobiedziska.pl/odpady/

9) Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, tel. 61 651 23 01

https://www.swarzedz.pl/index.php?id=484

Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, iż opłaty dotyczące odbioru odpadów od stycznia należy kierować na numery kont, które otrzymacie Państwo po złożeniu deklaracji w urzędzie miasta lub gminy.

Zwolnienie z części opłat dla rodzin wielodzietnych

Z dniem 1 października 2019 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Każda z rodzin będzie płacić tylko za 5 osób. Każda 6 i kolejna osoba będąca członkiem rodziny wielodzietnej, będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny w przypadku, jeśli odpady komunalne na nieruchomości są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są rodziny wielodzietne ponad kwotę przekraczającą:

  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne – 70,00 zł;
  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne – 80,00 zł.

Do potwierdzenia zwolnienia potrzebne będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny. Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po złożeniu deklaracji.

W związku z powyższym od dnia 1 października 2019 r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Uchwałą nr XLVII/248/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wspomniany druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie zamieszczony na stronie internetowej www.goap.org.pl we wrześniu 2019 r.

Absolutorium dla Zarządu Związku 

Podczas XXXVII Posiedzenia Zgromadzenia została przyjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" za rok 2017. 

Zmiany w aktach prawa miejscowego obowiązujących od 1 stycznia 2018r.

Pierwszą istotną zmianą jest wycofanie się z konieczności oklejania worków kodami kreskowymi, które dotychczas należało umieścić na workach z tworzywami sztucznymi, makulaturą, szkłem
i odpadami zielonymi. Kolejna zmiana dotyczy odbioru tzw. odpadów problemowych tj. zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, które z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbierane są przez Związek 12 razy w ciągu roku, natomiast z obszaru zabudowy jednorodzinnej są odbierane przez Związek 2 razy w ciągu roku. Ważne jest, że odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej będzie następował bez konieczności uprzedniego zgłaszania, tj. zgodnie z ustalonym harmonogramem. Od stycznia 2018r. odbiór odpadów problemowych odbywa się również na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych
z częstotliwością raz na pół roku.

Wraz z nowymi przepisami powstał także obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych, co za tym idzie, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, pieczywo, fusy po kawie i herbacie oraz trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych są gromadzone i odbierane wyłącznie ze specjalnego brązowego pojemnika. Obowiązek zakupu pojemników na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości, którzy deklarują selektywną, jak i nieselektywną zbiórkę. Związek nie zapewnia pojemników w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodać należy, że mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą do tych samych pojemników wrzucać również odpady zielone, natomiast w zabudowie wielomieszkaniowej podstawione powinny być oddzielne pojemniki na odpady biodegradowalne i na odpady zielone. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany także do czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady ulegające biodegradacji, a w przypadku ich zniszczenia uniemożliwiającego odbiór odpadów, do ich wymiany.

Podkreślić należy, że zmieniła się również częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych, które odbierane będą przez cały rok, a w okresie od wiosny do jesieni z większą częstotliwością. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej odbiór tych odpadów odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W zabudowie wielorodzinnej i zabudowie śródmiejskiej odbiór odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO) odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie
od 15 maja do 15 września oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja.
W przypadku odpadów zielonych odbiór będzie się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, z zastrzeżeniem limitowania wskazanego w prawie miejscowym. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych odbiór odpadów ulegających biodegradacji, (odpadów BIO) będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością - nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast odbiór odpadów zielonych będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Związek Międzygminny nadal będzie zapewniał i dostarczał pojemniki lub worki (w zależności od rodzaju zabudowy) na pozostałe odpady komunalne, tj. odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, makulatura i szkło).

Dodatkowo Wykonawca od 1 stycznia 2018 roku zobowiązany jest do okresowego czyszczenia pozostałych pojemników (nie rzadziej niż raz w roku). Pojemniki będą poddawane myciu
i dezynfekcji, a także konserwacji i wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. Właściciel nieruchomości zobligowany jest także utrzymywać dostarczone przez Wykonawcę pojemniki
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Dyrekcja Biura

Od dnia 16 listopada 2017 r. funcję Dyrektora Biura Związku Międzygninnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańsiej" pełni Pan Andrzej Springer. Funkcję Zastępcy Dyrektora nadal pełni Pan Wiesław Wojdyła. 

Zmiany w Zgromadzeniu i Zarządzie

W dniu 25 paćdziernika 2017 r. wybrano Pana Krzysztofa Oczkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. W związku z wcześniejszą rezygnacja Pana Ziemowita Borowczaka uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej o Pana Piotra Woszczyka - Zastępcę Burmistrza Obornik. Z dniem 31 stycznia 2018 r. z funkcji Czlonka Zarządu zrezygnował Pan Bartosz Wieliński. 

Władze Związku

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia, które odbyło się 29 sierpnia 2017 r. wybrano Pana Ziemowita Borowczaka - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, na kolejnego Członka Zarządu ZM "GOAP". Podczas posiedzenia rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia złożył Pan Marian Szkudlarek - Burmistrz Maista i Gminy Swarzędz.

Podczas Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP", które odbyło się 2 września 2016 r. wybrano nowy Zarząd, którego Przewodniczącym został wiceprezydent Poznania Tomasz Lewandowski. Członkami zostali wybrani Pan Krzysztof Oczkowski - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina i Pan Bartosz Wieliński - Dyrektor Biura Związku. 

Na grudniowym Posiedzeniu Zgromadzenia przywitano dwóch nowych delegatów z miasta Poznania - Panią Małgorzatę Dudzic-Biskupską - Radną oraz Pana Ziemowita Borowczaka - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, którzy zastąpili Panów Łukasza Mikułę oraz Jóżefa Rapiora. Pan Ziemowit Borowczak został również powołany na Członka Komisji Rewizyjej.

W kwietniu wprowadzono kolejną zmianę wśród Członków Zgromadzenia - Wójta Gminy Czerwonak - Pana Jacka Sommerfelda zastąpił jego I Zastępca - Pan Waldemar Flugel. 

 

Zmian we władzach ciąg dalszy

Podczas sesji Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP, która odbyła się dnia 30 stycznia 2015 r. zmianie uległ skład Zarządu Związku. Po rozwiązaniu dotychczasowego zarządu Przewodniczącym nowego, 4-osobowego, Zarządu został pełniący tę funkcję do tej pory wiceprezydent Poznania, Jakub Jędrzejewski. Członkami nowego Zarządu zostali:  Ewa Jedlikowska – Zastępca Wójta Gminy Czerwonak, Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy Kleszczewo oraz Krzysztof Mączkowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 

Zmiany we władzach ZM GOAP

Obradujące 30 grudnia 2014 r. XIV Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, w którego skład wchodzi 8  przedstawicieli Poznania oraz po jednym reprezentancie gmin należących do Związku, dokonało zmian we władzach Związku. Przewodniczącym Zgromadzenia został Zbigniew Zastrożny, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Przewodniczącym Zarządu Związku wybrano Jakuba Jędrzejewskiego, Wiceprezydenta Poznania, a członkiem Zarządu Mariana Szkudlarka, Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Po ukonstytuowaniu się władz oraz przyjęciu przez Zgromadzenie uchwały o zwiększeniu limitu możliwości zaciągania przez Związek bieżących obciążeń finansowych  z obecnych 15 mln zł do 25 mln zł postanowiono przerwać obrady i kontynuować  je 16 stycznia 2015r. 

 

 

XIII posiedzenie Zgromadzenia ZM GOAP

Obradujące 10 października br. XIII Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Opadami Aglomeracji Poznańskiej” zdecydowało, że składka członkowska od gmin w 2015 r. będzie - podobnie jak w roku obecnym - zerowa, dokonało zmian w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz postanowiło, że Zarząd Związku Międzygminnego będzie liczył czterech członków.

Przewodniczący Zgromadzenia Marcin Buliński przekazał informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zgromadzenia.  Na zakończenie obrad Mirosław Kruszyński, przewodniczący Zarządu, przedstawił bieżącą działalność i przyszłoroczne zamierzenia Związku Międzygminnego.   

 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi po przetargach 

Od 1 stycznia 2015 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów we wszystkich  22 sektorach Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przejmą firmy wyłonione w prawomocnie rozstrzygniętym przetargu i będą je prowadzić przez 36 miesięcy.

 Związek podpisał umowy z konsorcjum firm FB Serwis S.A. i Cespa Espaniola na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 4 sektorach: I Poznań Grunwald, III Poznań Piątkowo, VI Poznań Rataje, VIII Poznań Winogrady. Obszarowo stanowią one niespełna 4 proc. powierzchni Związku a mieszka w nich ok.  280 tys. osób, czyli ok. 39 proc. wszystkich mieszkańców Związku.

Związek podpisał także umowy z konsorcjum firm Remondis Sanitech Poznań, Alkom, PUK Zys, EKO-TOM, Hemar, Ordo, Sita Zachód i VIKOM na obsługę 18 sektorów: II Poznań Jeżyce, IV Poznań Nowe Miasto Północ, V Poznań Nowe Miasto Południe, VII Poznań Morasko-Umultowo-Kiekrz-Strzeszyn, IX Poznań Stare Miasto, X Poznań Wilda-Dębiec, XI Poznań Spółdzielnia Grunwald, XII Buk, XIII Oborniki, XV Murowana Goślina - Spółdzielnia, XVI Murowana Goślina – Gmina,  XVII Czerwonak-Koziegłowy, XVIII Czerwonak – Gmina, XIX Swarzędz – Spółdzielnia, XX Swarzędz – gmina, XXI Pobiedziska, XXII Kleszczewo i XXIII Kostrzyn. Obejmują one prawie 96 proc. obszaru Związku a zamieszkuje w nich ponad 440 tys. osób.  

-Zaoferowane przez wykonawców w przetargu ceny są niższe od obowiązujących w okresie przejściowym i gwarantują utrzymanie stawek opłat dla mieszkańców na dotychczasowym poziomie oraz podjęcie niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Związku Międzygminnego – mówi Przemysław Gonera, Dyrektor Biura ZM GOAP.

Zgodnie z podpisanymi umowami obaj wykonawcy zobowiązali się do sprawnego przejęcia obsługi w sektorach i dostarczenia mieszkańcom w wyznaczonym terminie właściwie oznakowanych pojemników oraz opracowania dogodnych harmonogramów ich odbioru. Przygotowania do tej wielkiej operacji logistycznej już trwają. Związek przedstawił wykonawcom „mapę drogową” przygotowań, która jest obecnie systematycznie i konsekwentnie realizowana.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” skupiający Poznań i 8 sąsiednich gmin, osiągnął w minionym roku wszystkie wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów. Blisko 95 proc. mieszkańców Związku zadeklarowało selektywne zbieranie odpadów i prowadzi je należycie. Podejmowane będą dalsze działania usprawniające funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podjęto przygotowania do budowy w gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a od lipca br. działają w nich filie PSZOK. Przewidywane jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Realizacji tych zamierzeń sprzyjać będzie terminowe wnoszenie przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym roku kolejne terminy płatności przypadają 15 października - za wrzesień i październik oraz 15 grudnia - za listopad i grudzień.

 

Absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego GOAP

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” obradujące 25 czerwca br. przyjęło sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013 i udzieliło absolutorium Zarządowi Związku.

Budżet Związku wyniósł w minionym roku 68.830.815,73 zł. Został on właściwie wykonany, co potwierdziła odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na koniec ubiegłego wartość mienia Związku wynosiła 11.581.164 zł. W głosowaniu Zgromadzenie, zatwierdziło sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.

W dyskusji nad zmianami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku podnoszono wiele istotnych kwestii związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wskazywano na potrzebę właściwego zdefiniowania niektórych pojęć oraz określenia szczegółowych zasad odbioru odpadów zielonych. Zapisy dotyczące tych zagadnień wymagają dopracowania i debata nad nimi będzie kontynuowana.

 

XII posiedzenie Zgromadzenia ZM GOAP

W środę, 25 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie Biura Związku odbędzie się XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". W programie obrad m. in. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu w 2013 r., a także dyskusja nad zmianami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na obszarze Związku Międzygminnego.

 

Obradowało Zgromadzenie Związku

Podczas XI Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” obradującego 21 maja br. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Związku na rok 2014 oraz wysłuchano informacji o bieżącej działalności Związku.

Przemysław Gonera, członek Zarządu i dyrektor Biura Związku poinformował uczestników Zgromadzenia, że Zarząd odbył 22 posiedzenia, podczas których przyjął 42 uchwały. Dotyczyły one kwestii budżetowych, organizacyjnych i przetargowych. Realizację zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przedstawił Jerzy Wolski, kierownik Działu Gospodarki Komunalnej. Podkreślił, że w ubiegłym roku Związek osiągnął wymagane poziomy odzysku i recyklingu. Natomiast w pierwszych miesiącach tego roku odbiera się mniej odpadów zmieszanych a więcej odpadów segregowanych. Maleje także liczba reklamacji i uwag zgłaszanych do Związku. W ubiegłym roku stanowiły one ok. 8 proc. ogólnej liczby złożonych deklaracji, obecnie jest to niespełna 1,5 proc. Związek rozwija działania kontrolne i windykacyjne wobec podmiotów, które nie złożyły deklaracji lub nie regulują wynikających z nich należności. Rozesłano do nich ponad 23 tys. upomnień. W ich wyniku wpłynęło blisko 6 mln zł. Nadal jednak wielu mieszkańców zalega z płatnościami. Niedawno w Związku utworzono Dział Egzekucji, który już realizuje tytuły wykonawcze wobec kilkudziesięciu dłużników.

-Budowane przez minione miesiące struktury organizacyjne Związku działają coraz sprawniej i przekłada się to pozytywnie na funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami.  Będzie on konsekwentnie usprawniany, a sprzyjają temu podjęta przez Radę Miasta Poznania decyzja o rozbudowie kompostowni ZZO oraz rozpoczynająca się 22 maja budowa spalarni – stwierdził Mirosław Kruszyński, przewodniczący Zarządu Związku.

 

 

XI posiedzenie Zgromadzenia ZM GOAP

W środę 21 maja br. o godz. 10.00 w siedzibie Biura Związku odbędzie się XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". W programie obrad m. in. sprawozdanie z bieżącej działalności Związku oraz przyjęcie uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie na rok 2014.

  

Otwarcie ofert w przetargach na obsługę 10 i 12 sektorów

Komisja Przetargowa ZM GOAP zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych dokonała 14 maja br. otwarcia ofert w dwóch przetargach. Termin składania ofert na odbiór  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 10 sektorów Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” upłynął 14.05.2014 o godz.12:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły ogółem 4 oferty. Na realizacją zadań określonych w przetargu  dla 10 sektorów ZM GOAP przeznaczył kwotę 29 38 320,29 złotych. Oferty wpłynęły na obsługę wszystkich 10 sektorów.

Termin składania ofert na odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu 12 sektorów Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” upłynął 14.05.2014 o godz.12:00 W wyznaczonym terminie wpłynęło ogółem 7 ofert. Na realizacją zadań określonych w przetargu dla 12 sektorów  ZM GOAP przeznaczył kwotę 87 823 135,36 złotych. Oferty wpłynęły na obsługę wszystkich 12 sektorów objętych przetargiem. 

Ogłoszono przetarg na obsługę 12 sektorów

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 25 marca br. ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 12 sektorach zamieszkanych przez blisko 500 tys. osób. Termin składania ofert upłynie 6 maja br.
Przetarg obejmuje 6 sektorów poznańskich: I Poznań Grunwald, II Poznań Jeżyce, III Poznań Piątkowo, VI Poznań Rataje, IX Poznań Stare Miasto i X Poznań Wilda-Dębiec, w których w pierwszym przetargu wybrano konsorcjum FB Serwis jednak po rozpatrzeniu odwołań wyniki unieważniono oraz 6 sektorów w gminach: Buk, Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska i Oborniki, w których pierwszy przetarg prawomocnie rozstrzygnięto. Podpisane z wykonawcami umowy wygasają z końcem 2014r. Konieczne jest więc rozpisanie nowego przetargu. Zdecydowano przygotować wspólny przetarg, w którego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniono uwagi i wnioski wynikające z dialogu technicznego przeprowadzonego z zainteresowanymi firmami oraz konsultacji społecznych nad propozycjami zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Przede wszystkim zdecydowano, że firmy wyłonione w przetargu będą świadczyć usługi do 31 grudnia 2017 r. Postanowiono także odejść od stosowanego dotychczas wynagrodzenia ryczałtowego i zastąpić je płatnościami za rzeczywistą ilość odebranych odpadów poszczególnych frakcji, a więc inne stawki będą obowiązywać za odbiór odpadów zmieszanych, a inne za zielone i zebrane selektywnie.
 

Po kontrolach - wezwania i mandaty

Inspektorzy GOAP coraz częściej odwiedzają nieruchomości i kontrolują przestrzeganie przez właścicieli oraz mieszkańców regulaminu utrzymania czystości i porządku. W minionych dniach przeprowadzili 34 wizje na poznańskich posesjach. Na niektórych stwierdzono liczne nieprawidłowości. Zgodnie z przepisami, to nie Związek ani firma odbierająca odpady, lecz właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za utrzymanie czystości na niej porządku, wyznaczenie miejsc na pojemniki oraz właściwe wrzucanie do nich odpadów.

Kontrole ZM GOAP wykazały, że o tych podstawowych obowiązkach wielu właścicielom trzeba jednak przypominać. W przypadkach stwierdzenia naruszenia regulaminu utrzymania czystości i porządku lub ujawnienia nieruchomości z których odpady są odbierane choć nie złożono deklaracji, Związek wysyła do właścicieli wezwania do usunięcia zaniedbań. Jeżeli ono nie poskutkuje wszczynane jest postępowanie administracyjne. O rażących naruszeniach powiadamiana jest także Straż Miejska, która może nałożyć mandat.
 

Przetarg na obsługę 10 sektorów przedłużony do 23 kwietnia

Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zdecydował o przedłużeniu do 23 kwietnia br. terminu składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 10 sektorach. Przetarg ogłoszony został w ubiegłym roku i dotyczy tych sektorów znajdujących się w Poznaniu i gminach Kleszczewo, Kostrzyn Wlkp. Czerwonak i Swarzędz, w których pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż najniższa oferowana cena przewyższała kwotę przewidzianą przez Związek.

Dokonane istotne zmiany w SIWZ wynikają z uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń oraz wniosków zgłaszanych podczas zebrania wyjaśniającego z przedstawicielami wykonawców, a także konsultacji społecznych. Przede wszystkim zdecydowano, że firmy wyłonione w przetargu będą świadczyć usługi do 31 grudnia 2017 r. Postanowiono także odejść od stosowanego dotychczas wynagrodzenia ryczałtowego i zastąpić je płatnościami za rzeczywistą ilość odebranych odpadów poszczególnych frakcji, a więc inne stawki będą obowiązywać za odbiór odpadów zmieszanych, a inne za zielone i zebrane selektywnie.

W SIWZ uwzględniono także konieczność odbierania odpadów wielkogabarytowych i problemowych a nawet choinek. Utrzymano konieczność wdrożenia przez wykonawców systemu monitoringu. Będą oni mieli 16 tygodni od chwili podpisania umowy na przejęcie obsługi danego sektora. Jednocześnie zobowiązano ich do odpowiednio wcześniejszego dostarczenia pojemników zgodnie z harmonogramami uwzględniającymi dotychczasowe terminy odbioru odpadów od mieszkańców. Wyeliminuje to przypadki wielodniowego pozostawania niektórych nieruchomości bez pojemników. Po dyskusji z wykonawcami i uzyskaniu potwierdzenia, że nie będzie to miało wpływu na koszty systemu, postanowiono, że pojemniki i worki dostarczane przez firmy mieszkańcom będą w barwach właściwych do gromadzonych w nich frakcji odpadów. Na kolorowych pojemnikach umieszczone zostaną także napisy.

 

Uchwalono budżet Związku na 2014 r.

Obradujące 12 i 18 grudnia 2013 r. X Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwaliło budżet na rok 2014. Wielkość dochodów wyniesie 168.590.695,00 zł a wydatki 170.369.650,00 zł. Na pokrycie deficytu przeznaczy się nadwyżkę budżetową z roku 2012 w wysokości 1.778.955,00 zł.

Ogółem na gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono w budżecie 158,1 mln zł, w tym na usługę odbioru odpadów komunalnych 73,6 mln zł oraz na ich zagospodarowanie 82,8 mln. Podczas obrad zapoznano się z informacją o dotychczasowej działalności Związku oraz przyjęto  m.in. uchwałę o prowadzeniu konsultacji w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku.

 Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2014 r. gmina Suchy Las przestanie należeć do Związku rezygnację z funkcji przewodniczącego Zgromadzenia złożył Grzegorz Wojtera. Nowym przewodniczącym wybrano jednogłośnie Marcina Bulińskiego, zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

 

Obrady Zgromadzenia Związku

X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, rozpoczęło się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Biura Związku.  Po uchwaleniu porządku obrad oraz wysłuchaniu informacji o bieżącej działalności Związku przerwano obrady. Będą kontynuowane 18 grudnia br.

 

Informacja o subkontach i terminach płatności

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a jest ich obecnie ponad 80 tysięcy, przesłane zostaną pisma zawierające informacje o numerze subkonta, na które należy wpłacać zadeklarowane kwoty oraz terminarz płatności. Listy zostaną rozesłane pocztą z końcem lipca br. natomiast opłatę trzeba uiścić do 15 sierpnia br.

Zgodnie z przyjętym regulaminem płatności następować będą w cyklu dwumiesięcznym, czyli kolejne należy wnieść do 15 października i 15 grudnia. Do mieszkańców, którzy w złożonej deklaracji podali swój adres e-mailowy i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji ZM GOAP poprzez pocztę e-mailową, pisma zawierające dane o numerze subkonta i terminarzu płatności przesłane zostaną drogą internetową.

 

Absolutorium dla Zarządu ZM GOAP

Członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. udzielili absolutorium Zarządowi Związku.

Decyzja poprzedzona została ożywioną dyskusją, w której poruszono wiele istotnych kwestii związanych z wprowadzaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Większość uczestników wskazywała na ogrom zadań, które Związek w minionych miesiącach wykonał. Podkreślano, że rozwiązania przyjęte przez władze Związku zapewnią sprawny odbiór odpadów od mieszkańców w okresie przejściowym, czyli od 1 lipca do prawomocnego rozstrzygnięcia przetargów na odbiór odpadów.

 

Miasto Poznań i ZM GOAP podpisały umowę

Prezydent Ryszard Grobelny, w imieniu Miasta Poznania oraz Mirosław Kruszyński i Adam Trawiński, reprezentujący Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” podpisali 2 kwietnia br. Umowę o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów w instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Umowa gwarantuje przyjęcie i termiczne przekształcenie 210 tys. ton komunalnych odpadów zmieszanych pochodzących z obszaru Związku rocznie w ITPOK, którą Miasto Poznań zbuduje na podstawie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym. Na realizację tej inwestycji, która zrealizowana zostanie do 2016 r. Poznań uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie 352.000.000 zł.

Intencją obu stron zawartej umowy jest, aby Związek miał zagwarantowany standard zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem ITPOK wymagany przepisami prawa w całym okresie obowiązywania umowy.

 

 

VII Zgromadzenie ZM GOAP uchwaliło prognozę finansową i budżet

Podczas VII Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, które obradowało 28 marca br., uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2041 oraz przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 i wprowadzono zmiany w budżecie Związku Międzygminnego na 2013 rok.

WPF służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy samorządu, mieszkańców gmin oraz instytucje finansowe. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Związku w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy jego możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. W WPF Związku wydłużono okres objęty projekcją, gdyż dodano przedsięwzięcie „Opłata na rzecz Miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego”, które będzie realizowane w latach 2016-2041 a limit przedsięwzięcia wynosi 2.115.008.000 zł. W tym okresie ta instalacja będzie jedyną formą zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Związku Międzygminnego.

W całym prognozowanym okresie 2013-2041 jego budżet został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równają się wydatkom. Nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Zgromadzenie uchwaliło zmiany w budżecie ZM GOAP  na rok 2013 uwzględniające przewidywane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Przyjęto dochody Związku w wysokości 82.966.725,00 zł., tyle samo wyniosą wydatki, z których 80.365.958,00 zł przeznaczonych zostanie na gospodarowanie odpadami.

Zarząd Związku przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu ZM GOAP  za rok 2012. Zaplanowane dochody 2.267.636,00 zł wykonane zostały w 97,9 % natomiast wydatki wyniosły 442.854,05 zł, co stanowi 19,53% planowanej kwoty. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.778.955,95 zł, po spełnieniu określonych procedur zasili budżet tegoroczny.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę określającą wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami. Po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego stanie się ona aktem prawa miejscowego i wtedy formularze deklaracji zamieszczone zostaną na stronie internetowej GOAP www.goap.org.pl, będą także dostępne w urzędach gmin. Mieszkańcy będą mogli je wkrótce  pobierać, będą także rozprowadzane m.in. podczas planowanych działań informacyjno-promocyjnych, które prowadzone będą w kwietniu i maju. Po wypełnieniu deklaracji należy je przesłać do Związku Międzygminnego lub urzędów gmin. Termin składania deklaracji upływa 3 czerwca br.

 

Zgromadzenie uchwaliło stawkę - 12 zł od osoby 

W Poznaniu i 9 sąsiednich gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca i uwzględnieniu zastosowania metody degresywnej, a za odpady zbierane nieselektywnie 20,00 zł bez możliwości  degresji – zdecydowało Zgromadzenie ZM GOAP podczas posiedzenia 12 marca br. 

Zróżnicowanie wysokości stawki opłaty w oparciu o metodę degresywności oznacza, że w gospodarstwach domowych liczących do trzech członków każda osoba płaci 100 proc. stawki podstawowej, w gospodarstwie 4-osobowym stawka dla każdego członka wyniesie 95 proc., w 5-osobowym – 90 proc., w 6-osobowym – 85 proc., 7-osobowym – 80 proc. itd. W gospodarstwach 13-osobowych i liczniejszych stawka dla każdej osoby wyniesie 50 proc.

Na obszarze ZM GOAP utworzone zostaną 23 sektory, w tym 12 w gminach (po dwa sektory powstaną w Czerwonaku, Murowanej Goślinie i Swarzędzu). Poznań podzielono na 11 sektorów w oparciu o granice jednostek pomocniczych miasta, w tym 4 obejmują tereny największych spółdzielni mieszkaniowych: Grunwaldu, Piątkowa, Rataj oraz Winograd. Podział obszaru Związku pozwoli na zapewnienie konkurencyjności na rynku usług i umożliwi szerszy udział firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, a także zoptymalizuje ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapewni sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu.

Zgromadzenie przyjęło regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP. Obejmuje on wszystkich mieszkańców oraz określa szczegółowe zasady gospodarowania odpadami, w tym ich segregowania i odbioru. Właściciele obowiązani są złożyć do 3 czerwca br. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji zatwierdziło Zgromadzenie i będą one dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku.

Wnoszone przez mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku będą przeznaczane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, budowę i utrzymanie punktów selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu

Na terenie ZM GOAP mieszka ponad 740 tysięcy osób, które rocznie wytwarzają około 290 tysięcy ton odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami zapewni redukcję masy biodegradowalnych odpadów trafiających na składowiska oraz uzyskanie określonych w ustawie poziomów  recyklingu i odzysku odpadów.

 

Wkrótce formularze na stronie

Informujemy, że wkrótce, po zatwierdzeniu uchwał Zgromadzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego, ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  na tej stronie internetowej oraz stronie www.goap.org.pl zamieszczone zostaną wzory deklaracji oraz inne dokumenty związane z wprowadzaniem nowego systemu gospodarki odpadami. Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać do 3 czerwca br.

Do ich złożenia zobowiązani są także właściciele nieruchomości niezamieszkalych (szkół, hoteli, firm, ogródków działkowych itp.) na których powstają odpady komunalne. W stosunku do nich opłata jest naliczana za każdorazowe opróżnienie pojemnika. 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Wysokość stawki opłaty oparta o metodę degresywności ustalana jest według liczby osób w gospodarstwie domowym w sposób następujący:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Degresywność

j eżeli odpady są zbierane i odbierane

 w sposób selektywny

1

100%

   12,00 złotych

2

100%

   12,00 złotych

3

100%

   12,00 złotych

4

95%

   11,40 złotych

5

90%

    10,80 złotych

6

85%

    10,20 złotych

7

80%

     9,60 złotych

8

75%

     9,00 złotych

9

70%

     8,40 złotych

10

65%

     7,80 złotych

11

60%

     7,20 złotych

12

55%

     6,60 złotych

13 i więcej

50%

     6,00 złotych

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE


W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (są nimi szkoły, szpitale, hotele, zakłady pracy, ogródki działkowe itp.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników bądź kontenerów z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za każdorazowe opróżnienie danego pojemnika z odpadami komunalnymi.Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę opłaty za każde opróżnienie pojemnika:

Lp.

Pojemność (typ)

Wysokość stawki

 

0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik)

26,00 złotych

 

0,24 m3 (pojemnik)

39,00 złotych

 

0,36 m3 (pojemnik)

51,00 złotych

 

1,1 m3 (pojemnik)

119,00 złotych

 

2,5 m3 (pojemnik)

239,00 złotych

 

5,0 m3 (pojemnik)

445,00 złotych

 

4,0 m3 (kontener)

357,00 złotych

 

5,0 m3 (kontener)

445,00 złotych

 

6,0 m3 (kontener)

556,00 złotych

 

7,0 m3 (kontener)

656,00 złotych

 

8,0 m3 (kontener)

755,00 złotych

 

10,0 m3 (kontener)

954,00 złotych

 

0,3  m3 (pojemnik podziemny)

99,00 złotych

 

0,8 m3 (pojemnik podziemny)

117,00 złotych

 

1,3 m3 (pojemnik podziemny)

161,00 złotych

 

3,0 m3 (pojemnik podziemny)

354,00 złotych

 

5,0 m3 (pojemnik podziemny)

611,00 złotych

 

Jeżeli odpady zbierane są selektywnie ustala się niższą stawkę opłaty za każde opróżnienie pojemnika:

Lp.

Pojemność (typ)

Wysokość stawki

 

0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik)

21,00 złotych

 

0,24 m3 (pojemnik)

31,00 złotych

 

0,36 m3 (pojemnik)

41,00 złotych

 

1,1 m3 (pojemnik)

95,00 złotych

 

2,5 m3 (pojemnik)

191,00 złotych

 

5,0 m3 (pojemnik)

356,00 złotych

 

4,0 m3 (kontener)

286,00 złotych

 

5,0 m3 (kontener)

356,00 złotych

 

6,0 m3 (kontener)

445,00 złotych

 

7,0 m3 (kontener)

525,00 złotych

 

8,0 m3 (kontener)

604,00 złotych

 

10,0 m3 (kontener)

763,00 złotych

 

0,3  m3 (pojemnik podziemny)

79,00 złotych

 

0,8 m3 (pojemnik podziemny)

94,00 złotych

 

1,3 m3 (pojemnik podziemny)

129,00 złotych

 

3,0 m3 (pojemnik podziemny)

283,00 złotych

 

5,0 m3 (pojemnik podziemny)

489,00 złotych

 

 

Umowy wypowiedzieć, pojemników nie kupować

Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że korzystając z możliwości jakie stworzyła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowił zapewnić mieszkańcom pojemniki na odpady oraz ich właściwe oznakowanie. Właściciele i zarządcy nieruchomości nie powinni więc nabywać pojemników ani też kupować ich od firm dotychczas odbierających odpady.

Zgodnie z ustawą właściciele i zarządcy mają jednak obowiązek wypowiedzieć do 30 czerwca br. umowy zawarte z dotychczasowymi odbiorcami odpadów. Od 1 lipca br  odpady odbierać bowiem będą firmy wyłonione w przetargach, które przeprowadzi ZM GOAP.

Szczegółowe decyzje dotyczące wyboru metody naliczania opłat, ich stawek, podziału na sektory oraz wzoru deklaracji, które składać będą właściciele i zarządcy nieruchomości,  zostaną podjęte na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, które odbędzie się 11 marca br. O podjętych ustaleniach mieszkańcy zostaną poinformowani.

 

Ze spółdzielcami o nowym systemie gospodarowania odpadami

Chociaż podczas spotkania z Mirosławem Kruszyńskim, przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych krytykowali ustawę wprowadzającą rewolucyjne zmiany w systemie gospodarki odpadami, to zarazem podkreślali potrzebę współpracy ze Związkiem Międzygminnym w wypracowaniu optymalnych rozwiązań.

M. Kruszyński zgodził się ze spółdzielcami, że bardziej od śmieciowej rewolucji wskazana jest ewolucja i zapewnił, że będzie regularnie spotykał się z reprezentantami spółdzielczości, a ich uwagi i opinie będą uwzględniane podczas dalszych prac nad wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami.

Celem Związku Międzygminnego nie jest ustanowienie wysokich stawek opłat, zależy nam by były one jak najniższe – przekonywał M. Kruszyński przedstawiając szczegółowe analizy i wyliczenia, z których wynikają proponowane stawki 14,75 zł za odpady segregowane i 19,50 za zmieszane. Wskazywał, że nie uwzględniają one ryzyk związanych m. in. ze zwiększeniem ilości odpadów, wynikami przetargów czy liczbą osób, które nie będą wnosić opłat.

Przedstawiciele spółdzielni zasadniczo nie kwestionowali wyliczeń ale dowodzili, że lokatorom trudno pojąć dlaczego nowe stawki mają być wyższe od ponoszonych dotychczas. Podkreślali, że wypracowane na osiedlach dobre systemy segregowania, znacznie obniżające koszty, powinny zostać utrzymane. M. Kruszyński zapewnił, że jeśli znowelizowane przepisy umożliwią wprowadzenie dogodnych dla spółdzielców regulacji, to Związek z nich skorzysta.

W dyskusji poruszono też wiele kwestii szczegółowych. M. Kruszyński wyjaśnił, że to Związek zapewni pojemniki na odpady i on będzie ich właścicielem. Wątpliwości budziły też sprawa segregowania odpadów – nie ma możliwości praktycznego zweryfikowania kto je segreguje a kto nie oraz  przede wszystkim określania w deklaracjach liczby osób. Prezesi spółdzielni wskazywali, że  nie mają możliwości ustalenia ile osób faktycznie mieszka w spółdzielczych zasobach.

 

Oczekiwanie na nowelizację ustawy

Przedstawiciele gmin uczestniczący w drugiej części V Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, które odbyło się 18 stycznia br. zdecydowali nie rozpatrywać projektów uchwał rozstrzygających kwestie metody naliczania opłat, ich stawek oraz podziału na sektory. Decyzje w tych ważnych dla mieszkańców sprawach postanowiono podjąć po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która rozpatrywana będzie na sesji rozpoczynającej się 23 stycznia.

Przewiduje ona wprowadzenie rozwiązań umożliwiających  m. in. różnicowanie stawek oraz metod naliczania opłat. Przedstawiciele Zarządu zapewnili, że cały czas prowadzone są działania zmierzające do optymalizacji tworzonego systemu gospodarowania odpadami, przygotowywane są m. in. wariantowe propozycje  dotyczące stawek oraz liczby sektorów, a także opracowywane są zasady udzielania wsparcia dla potrzebujących, w tym rodzin wielodzietnych. W pracach nad tymi rozwiązaniami brane są pod uwagę opinie rad gmin tworzących Związek Międzygminny oraz kierowane do niego pisma  i uwagi mieszkańców.

Do czasu podjęcia przez Zgromadzenie uchwał określających podstawowe wartości dla przyszłorocznego budżetu (stawki opłat), po dyskusji uchwalono tymczasowy budżet oparty o składki gmin uczestników Związku, który wynosi 2.232.369 zł.

 

 

Do 18 stycznia przerwa w obradach V Zgromadzenia

Opóźnienie z rejestracją zmian w statucie sprawiło, że obradujące 28 grudnia 2012 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nie mogło podjąć kilku ważnych uchwał, m .in. o podziale na sektory, wyborze metody naliczania opłat oraz ich stawkach. Zdecydowano ogłosić przerwę w posiedzeniu i kontynuować je 18 stycznia 2013r.

            Do tego czasu zmiany w statucie Związku zostaną zarejestrowane, a także powinna zostać przyjęta nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przygotowywane w parlamencie rozwiązania mają ułatwić decyzje samorządom zobowiązanym do wprowadzenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami. A, że będą to decyzje niełatwe dowodzi przebieg dyskusji nad przedstawionymi przez Zarząd Związku Międzygminnego propozycjami. Przewidują one, w oparciu o wyniki analizy SWOT przygotowanej przez Centrum Ekspertyz Gospodarczych, naliczanie opłat od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast z opracowania firm Ernst&Young i Mott MacDonald wynika, że optymalne stawki opłat na mieszkańca Związku Międzygminnego powinny wynosić 14,75 zł za odpady segregowane i 19,50 zł za zmieszane. Natomiast w nieruchomościach niezamieszkałych (szkoły, szpitale, hotele) opłata za pojemniki o pojemności 0,11 i  0,12 m sześć  z odpadami zbieranymi selektywnie wyniesie 21,00 zł, a za kontener o pojemności 4,0 m sześć – 286,00 zł.

Przedstawiając propozycje przyszłorocznych stawek opłat podkreślono, że utrzymane one zostają zasadniczo na uśrednionym poziomie roku 2012, uwzględniono jedynie inflację oraz zwiększenie opłaty marszałkowskiej, a nie ujęto w nich ryzyk związanych m. in. z koniecznością prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych czy utworzenia funduszu wsparcia dla potrzebujących, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. W dyskusji członkowie Zgromadzenia pytali o szczegóły zaprezentowanych analiz i niekiedy wyrażali wątpliwości co do zasadności proponowanych stawek. Wskazywali też na potrzebę zwiększenia liczby sektorów oraz  rozważenia możliwości naliczania opłat od gospodarstwa domowego.

Dyskusja nad poszukiwaniami optymalnych rozwiązań będzie więc kontynuowana, a decyzje zapadną prawdopodobnie 18 stycznia 2013 r. podczas drugiej części obrad Zgromadzenia.

 

 

Dyskusje i analizy przed decyzjami 

Prace Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ogniskują się nad kwestiami wypracowania optymalnych rozwiązań w nowym systemie zagospodarowania odpadów, który w pełni zacznie funkcjonować od 1 ipca 2013. Jednak zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach do końca tego roku powinny zostać ustalone zasady naliczania  oraz stawki opłat. Decyzje w tych sprawach, budzących duże zainteresowanie spoleczne, zostaną najpradopoodobniej podjęte podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP, które odbędzie się 28 grudnia 2012r.

 

Wspólne regulaminy i działania informacyjne

-Najpilniejszymi sprawami są obecnie uchwalenie przez rady gmin zmian  w statucie naszego Związku, przyjęcie do końca roku gminnych regulaminów utrzymania czystości i porządku oraz skoordynowanie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Czasu mamy mało a pracy wiele, dlatego proszę o szybką i sprawną realizację tych trzech zadań – mówił Mirosław Kruszyński, wiceprezydent Poznania i przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” podczas spotkaniu z przedstawicielami gmin

Samorządom przekazano już wzory uchwał oraz regulaminu, które powinny zostać przyjęte przez poszczególne rady. Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyjaśniła, że każda gmina musi uchwalić własny regulamin, ale jego część dotycząca funkcjonowania Związku Międzygminnego musi być jednolita i spójna we wszystkich gminnych regulaminach. W pozostałej części poszczególne rady mogą wprowadzać własne rozwiązania.

Dyskusja, podczas której podnoszono kwestie wyboru optymalnej formy naliczania opłat, ich wysokości i zróżnicowania za odpady segregowane i zmieszane, a także podziału obszaru działania związku na sektory gospodarowania odpadami, wskazała jak istotne  znaczenie ma dotarcie do mieszkańców z rzetelnymi informacjami o nowym systemie. M. Kruszyński stwierdził, że prowadzenie sprawnych działań informacyjnych i promocyjnych wymaga szerokiego współdziałania.  Potencjał i doświadczenie miasta Poznań oraz sąsiednich gmin w prowadzeniu przedsięwzięć promocyjnych, ich kontakty z mediami oraz szkołami i organizacjami  należy w pełni wykorzystać i wypracować takie formy współpracy by osiągnąć efekt synergii. Zdecydowano, że zostaną one określone podczas spotkania przedstawicieli pionów prasowych i informacyjnych gmin tworzących Związek.

Tworzeniej bazy danych o odpadach

Tematem zebrania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przygotowanego przez miejski zespół ds. opracowania systemu gospodarowania odpadami było ujednolicenie w gminach, które utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, definiowania punktów adresowych odbioru odpadów, które stanowić mają podstawę docelową bazy danych aplikacji do zarządzania gospodarką odpadami. 

Spotkanie przedstawicieli służb informatycznych gmin było pokłosiem debaty zorganizowanej w październiku w Urzędzie Miasta Poznania, podczas której zaprezentowano w formie cyfrowej mapy bazę informacyjną miasta Poznania. Przygotowana wspólnie z poznańskim Ośrodkiem Dokumentacji Kartograficznej mapa obejmuje także informacje o odpadach oraz dotychczasowych punktach ich odbioru. Baza danych jest ciągle doskonalona, wkrótce naniesione na nią zostaną informacje pozyskane z Aquanetu. W tej mapie obejmującej wszystkie miejskie posesje ujęte zostaną także dane z gmin tworzących ZM GOAP.

-Musimy wspólnie decydować oraz wspólnie budować sprawny system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jego podstawą jest pełna i rzetelna baza danych, w oparciu o nią możemy opracować najbardziej sprawny oraz sprawiedliwy system opłat – podkreśliła Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania. podczas spotkania z burmistrzami i wójtami gmin tworzących Związek Międzygminny GOAP.

-Naszym wspólnym celem jest opracowanie systemu otwartego wykorzystującego dotychczasowe pozytywne doświadczenia poszczególnych gmin i uwzględniającego postanowienia ustawodawcy oraz racje mieszkańców – dodał Przemysław Gonera, członek Zarządu i dyrektor Biura ZM GOAP.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 94830
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-15 11:04