Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 2.12.2015

 

Nr ref.: DO.2110.24.2015

 

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 

Stanowisko: DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

Zakres podstawowych czynności

 1. Przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Obsługa aplikacji systemu informatycznego w zakresie działalności działu, w tym: wprowadzanie do systemu deklaracji oraz korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Prowadzanie korespondencji dotyczącej właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującą w Związku instrukcją kancelaryjną.
 4. Obsługa klienta (właścicieli nieruchomości) w zakresie dot. składanych deklaracji oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie sposobu wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku złożenia deklaracji.
 6. Prowadzenie postępowań w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
 7. Prowadzenie postepowań w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i ustalania priorytetów.
 5. Nienaganna kultura osobista.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, prawo, administracja.
 2. Posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w szczególności w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
 3. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 4. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 5. Silna motywacja i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Praca biurowa, przy komputerze;
 • Kontakt z klientem;
 • Praca w wymiarze pełnego etatu.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2015 r. włącznie (do godziny 15.30) w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8242
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-02 13:47:39