Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 13.03.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.17.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. windykacji

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Monitorowanie należności, w tym w szczególności przeterminowanych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich analiza pod kątem wymagalności, celem podjęcia określonych działań windykacyjnych.
 2. Prowadzenie ewidencji należności nieściągalnych oraz zagrożonych (w tym monitoring podmiotów postawionych w stan upadłości, likwidacji).
 3. Inne czynności związane z wyegzekwowaniem należności związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez informowanie zobowiązanego (tzw. wezwania „miękkie”, itp.).
 4. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja w celu przekazania do Zespołu Egzekucji oraz do Urzędów Skarbowych na terenie kraju w celu ściągnięcia należnych kwot w drodze egzekucji administracyjnej.
 5. Kontrolowanie czasu realizacji tytułów wykonawczych, przygotowanie zapytań w sprawie przewlekłości postępowania egzekucyjnego.
 6. Sprawdzanie zgodności kosztów ustalonych przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłaty
  za czynności egzekucyjne od zrealizowanych tytułów wykonawczych.
 7. Sporządzanie zażaleń na postanowienia naczelników urzędów skarbowych
  i przekazywanie ich do Izb Skarbowych.
 8. Analiza zarzutów strony składanych w postępowaniu egzekucyjnym i przygotowanie postanowienia do Zespołu egzekucji lub właściwego Urzędu Skarbowego.
 9.  Rozpatrywanie pism składanych przez strony w trakcie lub po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.
 10. Przygotowywanie postanowień i innych pism niezbędnych w toku i po zakończeniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 11. Przygotowywanie dokumentacji mającej na celu zabezpieczenie zaległości podatkowych poprzez dokonywanie wpisu na hipotekę i dokonywanie zastawów skarbowych.
 12. Występowanie z wnioskiem do odpowiednich instytucji w sprawie pozyskania składników majątkowych zobowiązanych.
 13. Przygotowywanie wniosku o wyrażaniu/odmowie wyrażenia zgody wierzyciela na zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w przypadku skargi na czynności egzekucyjne.
 14. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 u.p.e.a. oraz występowanie do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania.
 15. Sporządzanie zażaleń na postanowienia: w sprawie umorzenia postępowania, nieprzystąpienia do egzekucji, w sytuacji obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi etc.
 16. Występowanie do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania lub ograniczenie postępowania.
 17. Przygotowywanie danych do sprawozdawczości.
 18. Sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji zadań.
 19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne lub prawno-administracyjne.
 3. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy ordynacja podatkowa oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziale egzekucji lub windykacji administracyjnej.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w zakresie obsługi interesantów.
 2. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.
 3. Obowiązkowość i systematyczność oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 4. Fachowość i profesjonalizm w działaniach.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).
 6. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 7. Nienaganna kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 23.03.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-03-13 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-13 10:56:02