Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 20.11.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.49.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. gospodarki odpadami

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

Zakres podstawowych czynności:

 1. Dbałość o prawidłowość świadczonych usług przez Wykonawców – firmy odbierające odpady komunalne i Instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w oparciu
  o podpisane umowy i obowiązujące przepisy prawa, a także zapisy aktów prawa miejscowego (kontrola zgodności przekazywanych raportów pod względem prawnym przez Wykonawców świadczących usługi dla Związku).
 2. Weryfikacja i kontrola sprawozdań otrzymywanych od Wykonawców (podmiotów odbierających odpady komunalne) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 3. Przygotowanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ oraz innych, z zakresu gospodarki odpadami na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Udział w opracowywaniu analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla całego obszaru ZM GOAP w oparciu o sprawozdawczość przekazywaną do Związku.
 5. Współpraca przy opracowywaniu projektów uchwał, analiz i innych dokumentów na potrzeby Biura, Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego.
 6. Udział w opracowywaniu propozycji zmian do Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku oraz innych aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego.
 7. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej i korespondencji w tym zakresie.
 8. Współpraca przy przygotowywaniu materiałów i dokumentów do postępowań przetargowych obejmujących zakres działalności Działu Gospodarki Odpadami,
  np. realizacji usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie działalności Działu Gospodarki Odpadami.
 10. Przygotowanie odpowiedzi na przychodzącą do Działu korespondencję przy uwzględnieniu obowiązujących terminów wynikających z KPA.
 11. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i dbanie o prawidłowość obiegu dokumentów w Dziale.
 12. Wykonywanie zadań operacyjnych wynikających z zakresu działalności Działu Gospodarki Odpadami.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Znajomość aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office).
 5. Nienaganna kultura osobista.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: administracja publiczna, prawo, ochrona środowiska.
 2. Doświadczenie zawodowe w obszarach związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, administracją publiczną.
 3. Studia podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami.
 4. Posiadanie kursów i szkoleń z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska.
 5. Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność.
 6. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu oraz samoorganizacji pracy własnej.
 7. Odporność na stres.
 8. Silna motywacja i zaangażowanie.
 9. Prawo jazdy kat. B.
 10. Znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.
 11. Wysoki poziom umiejętności społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List Motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, kursy).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.
 7. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Umowa o pracę,
 • Praca w wymiarze pełnego etatu,
 • Praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań),
 • Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 30.11.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz art. 6 (1) lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: ds. gospodarki odpadami.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: iod@goap.org.pl)
 5. Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- sprostowania swoich nieprawidłowych danych

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, w trakcie przeprowadzania rekrutacji.
 3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-11-20 11:08
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-07 07:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-07 07:24:07