Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

                                        Zadania Związku Międzygminnego

                             Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakłada on, że samorząd decydujący o wszystkich sprawach ważnych dla lokalnej społeczności odpowiada również za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego ustawa zobowiązuje gminy do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami. Nowy system wszedl w życie 1 lipca 2013 r.

Samorządy Poznania oraz sąsiednich gmin: Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk i Swarzędza zdecydowały realizować te zadania w  ramach Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Jego statut został zarejestrowany 30 września 2010 r. Wiosną 2012 r. samorządy wprowadziły zmiany w statucie dostosowując go do wymagań ustawy oraz dodając uprawnień umożliwiających Związkowi Międzygminnemu skuteczne zagospodarowanie odpadów oraz wybrały jego władze.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku Międzygminnego „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej” jest Zgromadzenie, w którego skład wchodzi 8 przedstawicieli Poznania i po jednym przedstawicielu pozostałych ośmiu gmin. 

Organem wykonawczym jest Zarząd Związku Międzygminnego, jego pierwszym przewodniczącym był Mirosław Kruszyński, a 2 września 2016 r. przewodniczącym Zarządu został Tomasz Lewandowski. Dyrektorem Biura Związku Międzygminnego jest Bartosz Wieliński.

Zadania Związku określone są w paragrafie 5 Statutu ZM GOAP, który stanowi:

§ 5. 1. Do zadań Związku należy wykonywanie zadań gminnych w zakresie gospodarki odpadami, wskazanych w ust. 3, wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z wyłączeniem budowy lub utrzymania instalacji do przekształcania odpadów komunalnych, które pozostają wyłącznym zadaniem gmin – Uczestników Związków.
2. W ramach działalności, Związek wykonuje zadania dotychczas wykonywane jako zadania własne Gmin.
3. Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin, a w szczególności:
1) utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin – Uczestników Związku,
2) zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – Uczestników Związku - systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
3) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
4) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 4609
5) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – Uczestników Związku,
w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
6) zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
8) zapewnienie wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin – Uczestników Związku przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych lub tworzenie warunków do wykonywania tych prac poprzez współdziałanie z przedsiębiorcami, którzy podjęli działalność w zakresie gospodarowania odpadami,
9) zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Związku, m.in. poprzez eksploatację instalacji do przekształcania odpadów komunalnych,
10) udostępnianie na stronie internetowej BIP Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji obejmujących zakres zadań wyżej wymienionych, a w szczególności wykonywanie obowiązków informacyjnych o :
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b) miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych,
c) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) miejsca i podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
11) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
12) opracowanie i uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku, w części dotyczącej przekazanych Związkowi przez gminy – Uczestników Związku zadań, na terenie gmin – Uczestników Związku. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego na terenie gmin – Uczestników Związku,
13) dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – Uczestników Związku do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
14) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów
z podmiotami wyłonionymi w przetargu,
15) podejmowanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego na terenie gmin – Uczestników Związku, o podziale terenu gmin – Uczestników Związku na sektory, w celu organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
16) dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za odbieranie odpadów oraz określanie stawek tych opłat,
17) określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
18) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
19) określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
20) określanie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 4609
21) ustalanie przez organ wykonawczy w drodze decyzji administracyjnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości,
22) określanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
23) określanie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
24) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
25) sporządzanie sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców,
26) ciągły nadzór i kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym w przypadkach niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy.Wszystkie działania Związku Międzygminnego zmierzają do zbudowania sprawnego, optymalnego i dogodnego dla mieszkańców systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Walerian Ignasiak
  • opublikował: Walerian Ignasiak
    data publikacji: 2012-10-25 15:19
  • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 15:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18955
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-26 15:38:50