Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 06.02.2015

Nr ref.: DKP.2110.2.2015

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA ds. Gospodarki Odpadami i Opłat

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Zakres podstawowych czynności:

1. Nadzór nad pracą oraz działaniami podległych komórek organizacyjnych;

2. Nadzór nad gromadzeniem danych, sporządzaniem i przekazywaniem informacji właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

3. Nadzór nad działaniami sprawozdawczymi Biura Związku Międzygminnego, tj. prowadzenie rejestru działalności regulowanej, przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami;

4. Nadzór nad działaniami kontrolnymi m.in. w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku;

5. Nadzór nad osiąganiem przez Związek odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;

6. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez podmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych oraz za ich zagospodarowanie na podstawie zawartych umów;

7. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8. Nadzór nad procesem wydawania decyzji i postanowień na podstawie przepisów

Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, zaświadczeń w podległych komórkach organizacyjnych;

9. Nadzór nad poprawnością tworzenia bazy danych dot. właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na podstawie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

10. Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych zadań pionu oraz nadzór nad ich realizacją;

11. Nadzór nad rejestrami prowadzonymi w podległych komórkach organizacyjnych;

12. Nadzór nad opracowywaniem programów finansowo-inwestycyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi;

13. Nadzór nad rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski, a także interpelacje i zapytania radnych, posłów, senatorów oraz członków Zgromadzenia należące do właściwości pionu.

Wymagania obowiązkowe:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat;

3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

4. Znajomość regulacji prawnych związanych z finansami publicznymi, zamówieniami publicznymi, prawem pracy;

5. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminach, a także ochrony środowiska, tj.

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.poz. 21 ze zm.),

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2013 poz. 1399 j.t. ze zm.),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2013, poz.

1232);

6. Nienaganna kultura osobista;

7. Nieposzlakowana opinia;

8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

• Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej;

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- podanie (list motywacyjny);

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);

- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458);

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 16.02.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-06 15:25:33