Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 19.03.2018 r.

Nr ref.: DO. 2110.20.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  ds. kadr i płac

Informacje dodatkowe: umowa o pracę ½ etatu.

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 2. Zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników i innej dokumentacji z zakresu kadr i płac.
 4. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy.
 5. Przygotowywanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
 6. Sporządzanie deklaracji i sprawozdań ZUS, PFRON, PIT, GUS.
 7. Sporządzanie zestawień i analiz dotyczących zatrudnienia.
 8. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie min. średnie.
 2. Znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 3. Doświadczenie zawodowe związane z zakresem czynności.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 2. Kursy i szkolenia z zakresu kadr i płac.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.
 4. Znajomość programu Płatnik.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (office, excel).
 6. Dokładność, skrupulatność.
 7. Nienaganna kultura osobista, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 8. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 9. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List Motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, kursy).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 19.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych. 
 7. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę.
 2. Praca w wymiarze 1/2 etatu w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).
 3. Praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań).
 4. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Proces rekrutacji obejmuje:

 1. Analizę dokumentów aplikacyjnych.
 2. Zaproszenie na wywiad kwalifikacyjny.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

 Składanie ofert:

 1. Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 29.03.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.
 2. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 3. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-03-19 09:35
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 09:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-19 09:35