Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 6.03.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.13.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji (ABI)

Informacje dodatkowe: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych, w tym zgodności przetwarzania z przepisami prawa.
 2. Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych).
 3. Dostosowanie jednostki do nowych przepisów RODO, w tym opracowanie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji,
 4. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach na nich spoczywających na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów.
 5. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 6. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
 7. Współpraca z organem nadzorczym.
 8. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO.
 9. Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z danymi osobowymi.
 10. Zgłaszanie naruszeń.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wymagany staż pracy min. 5 lat.
 3. Znajomość RODO oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Posiadanie doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.
 5. Znajomość zakresu działalności realizowanej przez ZM „GOAP”
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie we współpracy z GIODO.
 2. Biegła obsługa komputera, w szczególności w zakresie obsługi pakietu MS Office, oraz urządzeń biurowych.
 3. Predyspozycje osobowe: rzetelność, odpowiedzialność, wysoki poziom etyki zawodowej.
 4. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 5. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 16.03.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-03-06 15:13
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 15:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7802
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-06 15:14:46