Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 14.06.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.24.2017.

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. księgowości podatkowej

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Rozliczanie wpłat dokonywanych przez płatników.
 2. Kontrola sald należności, w tym w szczególności przeterminowanych, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podejmowanie czynności zmierzających do ich minimalizacji .
 3. Uzgadnianie i potwierdzanie sald płatników.
 4. Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 5. Uzgadnianie, na koniec każdego miesiąca, stanu należności i wpłat z tytułu opłat w ewidencji analitycznej z syntetyką prowadzoną przez księgowość budżetową.
 6. Przygotowywanie w ramach działań windykacyjnych upomnień.
 7. Prowadzenie korespondencji z płatnikami opłaty za gospodarowanie odpadami.
 8. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja w celu przekazania do Zespołu Egzekucji oraz do Urzędów Skarbowych na terenie kraju w celu ściągnięcia należnych kwot w drodze egzekucji administracyjnej.
 9. Sprawdzanie zgodności kosztów ustalonych przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłaty
 10. za czynności egzekucyjne od zrealizowanych tytułów wykonawczych.
 11. Aktualizacja tytułów wykonawczych znajdujących się w Zespole Egzekucji
 12. oraz w Urzędach Skarbowych w związku z dokonywaniem wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Związku lub zwracanych bez realizacji oraz ponowne drukowanie tytułów wykonawczych po wprowadzeniu zmian.
 13. Sporządzanie zażaleń na postanowienia naczelników urzędów skarbowych i przekazywanie ich do Izb Skarbowych.
 14. Sporządzanie dokumentów z zakresu prowadzonej windykacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami.
 15. Wspomaganie i organizacja pracy zespołu w zakresie działań windykacyjnych.
 16. Współpraca z innymi zespołami i działami w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie (preferowane wyższe).
 2. Preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne lub prawno-administracyjne.
 3. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy ordynacja podatkowa oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Doświadczenie zawodowe w dziale księgowości lub windykacji administracyjnej.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie obsługi interesantów;
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku;
 • obowiązkowość i systematyczność oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • fachowość i profesjonalizm w działaniach;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • nienaganna kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 26.06.2017 r.  włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-06-14 14:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7018
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-14 14:27:42