Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) w Rozdziale 4b reguluje zagadnienie dotyczące Sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Art. 9n reguluje obowiązki przedsiębiorcy w zakresie składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (w przypadku ZM GOAP Zarządowi Związku Międzygminnego)
w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o masie:

 • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;
 • pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych
  z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
 • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy
z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza
do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie,
o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe.

Zgodnie z powyższym podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań, a nie jak do tej pory sprawozdań kwartalnych. Związek przypomina, że sprawozdanie półroczne przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dla każdej gminy, z której zostały odebrane odpady od właścicieli nieruchomości.

Ponadto podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest przekazać do Związku sprawozdanie zerowe. Z uwagi na obecne zapisy ustawy wskazujące wprost na konieczność sporządzenia sprawozdania zerowego, Związek nie będzie akceptował Oświadczenia o braku odbioru odpadów komunalnych, które składane były przez przedsiębiorców w 2014 roku. W przypadku sprawozdań zerowych przedsiębiorca może złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie półroczne (również zerowe) należy przekazać do Związku w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

 • do dnia 31 lipca,
 • do dnia 31 stycznia.

Termin złożenia sprawozdania półrocznego (także zerowego), zgodnie z art. 9ta ustawy,  uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego do Związku,
a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

 

 

 

Odpowiedzialność przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza kary administracyjne, które zostaną nałożone m.in. wtedy gdy przedsiębiorca:

 • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2,
  a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Ponadto zgodnie z art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

 1. Odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;
 2. Miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
 3. Nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c, odebranych
  od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek.

Biuro Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, iż w dniu 08.09.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1627).

Należy zaznaczyć, iż w nowelizacji rozporządzenia zrezygnowano ze wzoru sprawozdania zerowego (dotychczasowa część B). Nie oznacza to jednak, że podmioty posiadające wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „GOAP” nie muszą ich składać, bowiem wynika to wprost z ustawy. W przypadku kiedy podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych zgodnie z punktem 3 Objaśnień
do sprawozdania, w dziale II sprawozdania wpisuje wartość „0”.
Dodatkowo jeśli nie są odbierane odpady z terenu kilku gmin (na które przedsiębiorca posiada wpis do RDR), wówczas można przedłożyć jedno zbiorcze sprawozdanie ze wskazaniem gmin, których sprawozdanie dotyczy przy uwzględnieniu powyższego, tj. w dziale II zbiorczego sprawozdania podmiot wpisuje wartość „0”.

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Cichowicz
  data publikacji: 2019-05-07 08:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-07 08:19