Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 21.06.2016 r.

Nr ref.: DO.2110.08.2016

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Inspektor ds. Komunikacji Elektronicznej/Koordynator Systemów Informatycznych

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 

 1. Wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą techniczną Biura Związku.
 2. Administracja Zintegrowanym Systemem Informatycznym Klasy ERP/CRM
 3. Administracja usługą MS Office 365 Online w tym SharePoint.
 4. Administracja aplikacji do obsługi zgłoszeń (aplikacja ticketowa).
 5. Współpraca z dostawcami oprogramowania i rozwiązań informatycznych.
 6. Przygotowanie raportów i zestawień z podległych Systemów Informatycznych.
 7. Rozbudowa platformy SharePoint: personalizacja witryn, uprawnień, list/rejestrów, formularzy, przepływów pracy – tworzenie dokumentacji technicznej.
 8. Tworzenie kopii bezpieczeństwa z podległych systemów.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Preferowany kierunek wykształcenia o profilu informatycznym.
 3. Doświadczenie w pracy z aplikacjami typu CRM oraz SharePoint.
 4. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • mile widziana znajomość SQL, ORACLE;
 • prawo jazdy kat. B;
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • fachowość i profesjonalizm w działaniu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • nienaganna kultura osobista;

 

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 30.06.2016 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6434
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-21 08:38:38