Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 18.06.2014r.

Nr ref.: DKP.2110.13.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Przyjmowanie, weryfikowanie i rozliczanie faktur i raportów miesięcznych, będących podstawą do rozliczenia usług wykonywanych przez Wykonawców realizujących odbiór
  i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do instalacji zagospodarowania odpadów.
 2. Weryfikowanie i rozliczanie faktur i raportów miesięcznych, będących podstawą
  do rozliczenia usług wykonywanych przez Instalacje do zagospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Dbanie o prawidłowość świadczonych usług przez Wykonawców – firmy odbierające odpady komunalne i Instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych
  w oparciu o podpisane umowy i obowiązujące przepisy prawa oraz akty prawa miejscowego.
 4. Przyjmowanie reklamacji, zmian usługi oraz informacji z Biura Obsługi Klienta
  o nowych nieruchomościach, które należy objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ich weryfikacja i przekazywanie do poszczególnych Wykonawców – firm odbierających odpady komunalne.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie działalności Oddziału Obsługi Systemu Gospodarki Odpadami.
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na przychodzącą do Oddziału korespondencję przy uwzględnieniu obowiązujących terminów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz dbanie o prawidłowe przygotowanie korespondencji
  do wysyłki.
 7. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i dbanie o prawidłowość obiegu dokumentów w Oddziale.
 8. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do postępowań przetargowych obejmujących zakres działalności Działu Gospodarki Komunalnej w tym opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, oraz udział w tych postępowaniach.
 9. Udział w opracowywaniu propozycji zmian do Regulaminu Utrzymania Czystości
  i Porządku oraz innych aktów prawa miejscowego.
 10. Przygotowanie projektów umów na realizacje usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 11. Przygotowanie materiałów na potrzeby Działu, Biura Związku, Zarządu i Zgromadzenia Związku.
 12. Współpraca przy przygotowywaniu rocznego budżetu Działu.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe min. 3 lata.
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie: administracji, gospodarki odpadami, ochrony środowiska.
 4. Znajomość aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office).
 6. Nienaganna kultura osobista.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane wykształcenie z zakresu środowiska, jego ochrony, prawa, administracji, ekonomii,
 • Kursy i szkolenia związane z przedstawionym zakresem czynności i wymagań,
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu oraz samoorganizacji pracy własnej,
 • Odporność na stres,
 • Silna motywacja i zaangażowanie,
 • Prawo jazdy kat. B.,
 • Znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem,
 • Wysoki poziom umiejętności społecznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;
 • praca w wymiarze pełnego etatu.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 30.06.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9595
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-18 12:14:23