Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 11.07.2013r.
Nr ref.: DKP. 2110. 16. 2013
Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności
1. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego.
2. Ocena systemu zarządzania ZM GOAP.
3. Ocena efektywności i skuteczności działania ZM GOAP.
4. Sporządzanie rocznych planów audytu oraz ich realizacja oraz wykonywanie prac
założonych w planie audytu.
5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań.
6. Czynności doradcze.
7. Prowadzenie korespondencji w zakresie wykonywanych czynności.

Wymagania obowiązkowe
1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe.
5. Posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
     a) jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, lub
     b) złożyła w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
     c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
     d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego (uważa się za nią udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego, realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa
w ustawie z dnia 28 września 1991 o kontroli skarbowej, nadzorowanie lub wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 o Najwyższej Izbie Kontroli) i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Co najmniej trzyletni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe

1. Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.
2. Znajomość obowiązujących standardów audytu wewnętrznego.
3. Dłuższa niż obowiązkowa praktyka w zakresie audytu wewnętrznego będzie dodatkowym atutem.
4. Zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii.
5. Obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV);
2. Podanie (list motywacyjny);
3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

• Praca w wymiarze pełnego etatu;
• Siedziba pracodawcy przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert:
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07. 2013r. włącznie (do godziny 15.30) w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego”.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.


Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9110
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-12 09:00