Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 13.03.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.18.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Zespole Księgowości Budżetowej

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Planowanie zabezpieczenia środków na realizację zawartych/planowanych do zawarcia umów.
 2. Wspomaganie kierowników poszczególnych działów przy sporządzaniu projektu budżetu.
 3. Księgowanie i kontrola zaangażowania środków zabezpieczonych na realizację zawartych umów.
 4. Kontrola poprawności definiowania źródła zabezpieczenia środków wydatkowanych przez działy merytoryczne.
 5. Wspomaganie działów merytorycznych w prawidłowym przygotowywaniu dokumentacji finansowo-księgowej.
 6. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków pod względem zgodności z planem.
 7. Sporządzanie planu wydatków i dochodów oraz kontrola poprawności realizacji planu w zespołach podległych Głównemu Księgowemu.
 8. Sporządzanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć.
 9. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu wydatków i dochodów.
 10. Dokonywanie księgowań dochodów podatkowych oraz rozliczeń działań egzekucji Związku na podstawie zbiorczych zestawień.
 11. Uzgadnianie sald w zakresie dokonywanych księgowań.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie (preferowane wyższe).
 2. Preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne lub prawno-administracyjne.
 3. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w dziale księgowości lub ekonomicznym.
 2. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.
 3. Obowiązkowość i systematyczność oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 4. Fachowość i profesjonalizm w działaniach.
 5. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 6. Nienaganna kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 23.03.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-03-13 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5166
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-13 10:58