Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oferta  nr 12/2013

 

 

Data publikacji: 21.03.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 12 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. ADMINISTRACYJNYCH

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

 

Zakres podstawowych czynności

 

 1. Administrowanie sprzętem biurowym, nadzór nad utrzymaniem urządzeń w należytym stanie.
 2. Dystrybucja poczty.
 3. Piecza nad realizacją całości spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.
 4. Bieżąca obsługa powierzchni biurowych w zakresie m. in. najmu, utrzymania czystości, koniecznych napraw, remontów.
 5. Wspomaganie działań innych pracowników działu m.in. w zakresie organizowania spotkań z oferentami, kontaktów z przedstawicielami Gmin oraz w zakresie organizowania posiedzeń Zarządu i Zgromadzeń Związku.
 6. Opracowywanie materiałów oraz prowadzenie rejestrów i korespondencji niezbędnej przy realizacji powierzanych zadań.

 

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.

2. Umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów.

3. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

5. Prawo jazdy kat. B.Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).

7. Nienaganna kultura osobista.

8. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe

 • wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

 

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

 

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda, jednakże obowiązki zawodowe będą powodowały konieczność przemieszczania się poza siedzibę pracodawcy.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia:

02.04. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10827
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-21 14:55:07