Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 12.09.2016 r.

Nr ref.: DO.2110.19.2016

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: inspektor ds. monitoringu elektronicznego i kontroli

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Administrowanie systemem informatycznym „Monitoring i Kontrola Systemów Identyfikacji” (MKSI).
 2. Współpraca z dostawcami oprogramowania i rozwiązań informatycznych.
 3. Zarządzanie kontami użytkowników i uprawnieniami w systemie MKSI.
 4. Kontrola poprawności funkcjonowania systemu MKSI.
 5. Generowanie i przetwarzanie informacji z dostępnych źródeł i zasobów ZM GOAP na potrzeby funkcjonowania Działu.
 6. Przeprowadzenie monitoringu elektronicznego, identyfikacja zdarzeń i przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Biura.
 7. Współpraca przy tworzeniu dokumentacji technicznej systemów informatycznych.
 8. Naliczanie kar umownych wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wizji a także wynikających z nadzoru nad systemem MKSI.
 9. Planowanie i realizacja kontroli oraz wizji wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z aktów prawa miejscowego.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 2 lata stażu pracy.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 5. Umiejętność bardzo dobrej obsługi MS Excel.
 6. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o odpadach.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie z zakresu informatyki.
 2. Doświadczenie w pracy w zakresie wymiany danych za pomocą Web Services.
 3. Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi aplikacji takich jak: MS Office 365 z webowymi wersjami Worda, Excela, aplikacji typu CRM/ERP, ticketowej do zarządzania zapytaniami, śledzenia przebiegu spraw oraz udzielania odpowiedzi.
 4. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 5. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 6. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 7. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997r. o ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 26.09.2016 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka

 • opublikował: ZM GOAP
  data publikacji: 2016-09-12 15:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6998
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-12 15:44:43