Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Oferta nr 4/2013

 

Data publikacji: 14.01.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 4 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I ARCHIWUM

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

 

Zakres podstawowych czynności

 

 • Ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i wysyłanie korespondencji;
 • Bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej kierowanej na oficjalną skrzynkę internetową Związku i przekazywanie jej do właściwych adresatów;
 • Opracowanie instrukcji obiegu pism i nadzór nad jej przestrzeganiem;
 • Prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego Związku m.in. gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych archiwum Związku;
 • Opracowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • Współpraca z Archiwum Państwowym;
 • Nadzór nad właściwym stosowaniem RWA w jednostce;
 • Inicjowanie szkoleń z zakresu stosowania RWA i archiwizowania dokumentów.

 

Wymagania obowiązkowe

 

1. Wykształcenie wyższe z zakresu administracji.

2. Doświadczenie zawodowe min. 4 lata w obszarach związanych z obsługą kancelaryjną.

3. Bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym i rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).

6. Nienaganna kultura osobista.

7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe

 

 • kursy i szkolenia z zakresu KPA, archiwistyki;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • silna motywacja i zaangażowanie;
 • wysoki poziom umiejętności społecznych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty

 

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

 

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 25.01. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8957
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-14 16:26:33