Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 22.06.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.25.2017

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Inspektor ds. Komunikacji Elektronicznej/Koordynator Systemów Informatycznych (na czas zastępstwa)

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

Zakres podstawowych czynności:

 1. Wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą techniczną Biura Związku.
 2. Administracja Zintegrowanym Systemem Informatycznym Klasy ERP/CRM.
 3. Administracja usługą MS Office 365 Online w tym SharePoint.
 4. Administracja aplikacji do obsługi zgłoszeń (aplikacja ticketowa).
 5. Administracja aplikacją do OCR deklaracji.
 6. Współpraca z dostawcami oprogramowania i rozwiązań informatycznych.
 7. Przygotowanie raportów i zestawień z podległych Systemów Informatycznych.
 8. Rozbudowa platformy SharePoint: personalizacja witryn, uprawnień, list/rejestrów, formularzy, przepływów pracy – tworzenie dokumentacji technicznej.
 9. Tworzenie kopii bezpieczeństwa z podległych systemów.
 10. Tworzenie i przeprowadzenie postępowań zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.

  Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum dwuletni staż pracy.
 3. Doświadczenie minimum roczne w pracy z aplikacjami typu CRM/ERP oraz SharePoint.
 4. Umiejętność tworzenia relacji bazodanowych.
 5. Umiejętność tworzenia priorytetów oraz pracy pod presją czasu.
 6. Znajomość przepisów prawa pod względem ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.  
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia o profilu informatycznym.
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej.
 4. Znajomość SQL, ORACLE.
 5. Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.
 6. Fachowość i profesjonalizm w działaniu.
 7. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 8. Nienaganna kultura osobista.
 9. Znajomość zagadnień RFiD/WAGI/GPS.

 

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Podanie (list motywacyjny).
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.
 7. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze pełnego etatu.
 2. Praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 3. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert: 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 03.07.2017 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-06-22 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6827
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-22 13:40:39