Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 07.09.2017 r.

Nr ref.: DO.2110.27.2017

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Kierownik Działu Opłat

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Kierowanie pracami Działu Opłat w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań Działu określonych Regulaminem Organizacyjnym Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 2. Bieżąca analiza obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa w zakresie zadań wykonywanych przez Dział.
 3. Nadzór nad rejestrem korespondencji przychodzącej i dekretowanie korespondencji na poszczególne stanowiska Działu.
 4. Przygotowywanie projektów upoważnień dla podległych pracowników.
 5. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników.
 6. Terminowe i rzetelne przygotowywania dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych dla potrzeb sprawozdawczości oraz zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne.
 7. Powierzanie w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom, wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności wykonywanych
  przez danego pracownika.
 8. Zatwierdzanie sprawozdań wychodzących z Działu Opłat.
 9. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura Związku przy realizacji zadań Związku.
 10. Nadzór nad archiwizacją dokumentów Działu.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe 5 lat, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.
 4. Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie, administracja, prawo.
 2. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 3. Dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów pakietu MS Office.
 4. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy pod presją czasu, terminowość i skrupulatność, umiejętność prezentowania swoich poglądów i efektów swojej pracy przed szerokim audytorium, samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres.
 5. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 7. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 18.09.2017 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-09-07 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6917
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-27 08:51:02