Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oferta nr 20/2013

Data publikacji: 18.11.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.20.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. udział w budowaniu i wdrażaniu systemu odpadów komunalnych oraz udział w jego późniejszej obsłudze,

 2. analizowanie i monitorowanie nieruchomości wprowadzanych do systemu ZMGOAP
  w zakresie prawidłowej realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 3. współpraca z podmiotami odbierającymi odpady komunalne i nadzór nad prawidłowym realizowaniem przez te podmioty zadań określonych w umowie,

 4. współpraca z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych,

 5. prowadzenie zestawień ilościowych i jakościowych odpadów,

 6. wykonywanie wszelkich analiz i sprawozdawczości na potrzeby działu i Zarządu Związku.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. nieposzlakowana opinia,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek wykształcenia: z zakresu ochrony środowiska,

 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,

 3. kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,

 4. znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy

o odpadach,

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych,

 2. prawo jazdy kat. B,

 3. wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania,

 4. umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,

 5. umiejętność pracy zespołowej,

 6. silna motywacja i zaangażowanie.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);

 • podanie (list motywacyjny);

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;

 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 29.11.2013r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-18 20:42:50