Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 19.03.2014r.

Nr ref.: DKP.2110.3.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą techniczną Biura Związku.
 2. Administracja i rozbudowa aplikacji ticketowej OTRS będącej platformą wymiany informacji BOK-Działy, GOAP-Klient-Partner.
 3. Zapewnienie wsparcia i szkolenia dla użytkowników komputerów (obsługi standardowego software i oprogramowania specjalistycznego Związku: MS Office Web Apps, SharePoint, poczta elektroniczna MS Exchange i inne).
 4. Wdrożenie i administrowanie eWork Flow na platformie SharePointa, współpraca z dostawcą procesów.
 5. Współpraca z dostawcą usług outsourcingowych (apps) w zakresie aplikacji ticketowej oraz aplikacji typu OCR.
 6. Integracja aplikacji ticketowej z ePUAP oraz z innymi aplikacjami wykorzystywanymi przez Związek.
 7. Zapewnienie – wraz z administratorem bezpieczeństwa danych osobowych - bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej.
 8. Administracja procesem skanowania dokumentów Związku i odpowiedzialność za prawidłowe podpinanie skanów pod rekordy w bazach danych. 
 9. Odpowiedzialność za codzienną realizację zadania utrzymania aplikacji, tj.: zapewnienia ciągłości działania aplikacji, zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usług IT
  w obszarze aplikacji, analizy oraz zarządzania incydentami i problemami związanymi z działaniem aplikacji oraz raportowaniem pracy.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Znajomość procesu e-workflow.
 3. Znajomość technologii internetowych.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet, aplikacje webowe, aplikacja ticketowa, generowanie formularzy MS Worda) i urządzeń biurowych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie techniczne o profilu informatycznym;
 • umiejętność kalibracji skanów szczelinowych;
 • znajomość Linux Ubuntu w konsoli;
 • znajomość aplikacji Adobe Design;
 • znajomość funkcjonowania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego i ePUAP;
 • doświadczenie w pracy z aplikacjami typu CRM oraz SharePoint;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • nienaganna kultura osobista;
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 01.04.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8981
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-19 13:02:03