Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 10.08.2015r.

Nr ref.: DKP.2110.13.2015

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: stanowisko ds. prawnych

Informacje dodatkowe: 2 stanowiska, ½ etatu każde, umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Obsługa prawna i doradztwo prawne dla Zarządu oraz pracowników Biura Związku (szczególnie w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego).

 2. Sporządzanie projektów opinii prawnych i projektów aktów prawnych.

 3. Aprobata prawna dokumentów (projektów: umów, zarządzeń, uchwał, porozumień, regulaminów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Udział w negocjowaniu warunków umów.

 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

 6. Przygotowywanie pism procesowych.

 7. Udział w przedsięwzięciach wskazanych przez przełożonych.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo.

 2. Rozpoczęta aplikacja radcowska.

 3. Nieposzlakowana opinia.

 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

   

  Wymagania dodatkowe:

 6. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

 7. Znajomość tematyki samorządu terytorialnego.

 8. Bardzo dobra znajomość i umiejętność sprawnego stosowania aktualnych przepisów prawa (m.in. przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, finansów publicznych, ordynacji podatkowej, z zakresu postępowania egzekucyjnego).

 9. Kursy i szkolenia specjalistyczne związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz pożądanymi kompetencjami.

 10. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.

 11. Prawo jazdy kat. B.

 12. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

 13. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.

 14. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 15. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);

 • podanie (list motywacyjny);

 • kopia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie aplikacji radcowskiej;

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

  z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacjiprocesurekrutacji, zgodniezustawązdnia29.08.1997 r.oochroniedanychosobowychiustawązdnia21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych.

   

  Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

   

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pół etatu;

 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

   

  Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

   

  Składanie ofert:

  Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 24.08.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

   

  Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

   

  Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-10 13:55:32