Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 13.03.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.15.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. egzekucji

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do zastosowania i realizacji środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 17 czerwca 1966r. z późn.zm).
 2. Prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych z tytułu opłat
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej.
 4. Przeprowadzanie kontroli u dłużnika zajętej wierzytelności.
 5. Spisywanie protokołów i dokonywanie ustaleń dotyczących stanu majątkowego dłużnika.
 6. Terminowe dokonywanie wpłat pobranych należności na rachunek bankowy Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 7. Dokonywanie zajęć ruchomości, zwózek i sprzedaży zajętych ruchomości.
 8. Załatwianie spraw związanych z likwidacją tytułów wykonawczych.
 9. Prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.
 10. Przygotowywanie postanowień wydawanych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 11. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstawania zaległości zagrożonych przedawnieniem.
 12. Ścisła współpraca z Zespołem Księgowości Podatkowej, stała kontrola należności podatkowych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Preferowany kierunek wykształcenia: ekonomiczne  lub  prawno-administracyjne.
 3. Znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.
 4. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy związanej z egzekucją administracyjną.
 2. Obowiązkowość i systematyczność, samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 3. Fachowość i profesjonalizm w działaniu.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).
 5. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 6. Nienaganna kultura osobista.
 7. Prawo jazdy kat. B;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 23.03.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-03-13 10:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6471
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-13 10:48:04