Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 16.04.2014r.

Nr ref.: DKP.2110.5.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biura Obsługi Klienta oraz Delegatur, a w szczególności nad:
 • informacjami udzielanymi na temat funkcjonowania Związku, zasad gospodarowania odpadami, systemu opłat;
 • właściwym przekazywaniem spraw do komórek merytorycznych;
 • właściwym przyjmowaniem dokumentów;
 • właściwą archiwizacją dokumentów.
 1. Organizowanie pracy Biura Obsługi Klienta oraz delegowanie zadań.
 2. Opracowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych.
 3. Przygotowywanie projektów upoważnień dla podległych pracowników.
 4. Ocena pracy podległych pracowników.
 5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Związku.
 6. Przygotowywanie dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie, administracja,  prawo.
 3. Doświadczenie zawodowe: min. 5 lat, w obszarach związanych z organizacją i administracją, w tym min.  3 – letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 4. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych;
 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;
 • doświadczenie w pracy w obszarze ochrony danych osobowych;
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;
 • kursy, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • opanowanie i odporność na stres;
 • nienaganna kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 30.04.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9778
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-16 14:27:42