Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 8.02.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.6.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: ds. zamówień publicznych

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

 

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielnie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
 2. Przygotowanie wymaganych przepisami wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 3. Udział w tworzeniu planu zamówień publicznych.
 4. Udział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania wykonawców, przygotowywanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz uczestnictwo w rozprawach przez KIO.
 5. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Administracja, Ekonomia, Prawo.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych.
 3. Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych.
 4. Znajomość przepisów związanych z gospodarką odpadami.
 5. Znajomość programów: pakiet MS Office, PowerPoint, obsługa urządzeń biurowych, Lex.
 6. Dyspozycyjność, i umiejętność pracy w silnym stresie i pod presją czasu.
 7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone kursy lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
 2. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 3. Silna motywacja i zaangażowanie.
 4. Wysoki poziom umiejętności społecznych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 19.02.2018 r. włącznie (do godziny 12:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-02-08 23:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-08 23:12:04