Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oferta nr 18/2015

Data publikacji: 02.10.2015

Nr ref.: DO.OR.2110.18.2015

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:   radca prawny

Informacje dodatkowe: umowa o pracę,  2 stanowiska na ½ etatu; przewiduje się możliwość zatrudnienia jednej osoby na pełen etat

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi
  i administracyjnymi;
 2. Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów uchwał oraz zarządzeń Zarządu oraz Zgromadzenia i wewnętrznych aktów prawnych Biura Związku; opiniowanie pod względem zgodności w przepisami prawa;
 3. Bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procesu legislacyjnego, dotyczącego Związku, informowanie, prowadzenie szkoleń o istotnych zmianach przepisów dotyczących zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. Udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów prawa;
 5. Aprobata prawna dokumentów (projektów: umów, zarządzeń, uchwał, porozumień, regulaminów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 6. Sporządzenie ekspertyz i opinii prawnych w zakresie działalności Związku;
 7. Udział w negocjowaniu warunków umów;
 8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura Związku przy realizacji zadań Związku.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo;
 3. Wpis na listę radców prawnych;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy jako radca prawny w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego;
 2. Znajomość prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym znajomość ustaw: o samorządzie gminnym; o pracownikach samorządowych; o zamówieniach publicznych; o finansach publicznych; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  o odpadach;
 3. Praktyczna znajomość postępowania cywilnego;
 4. Kursy i szkolenia specjalistyczne związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz pożądanymi kompetencjami;
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych;
 6. Prawo jazdy kat. B;
 7. Zaangażowanie, sumienność i dyscyplina pracy;
 8. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne;
 9. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 10. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
  (dyplom ukończenia studiów prawniczych; wpis na listę radców prawnych oraz inne dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  Ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze ½ etatu albo jednego etatu;
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 15.10.2015r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7448
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-10-02 15:13