Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 03.11.2016 r.

Nr ref.: DO.2110.23.2016

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Podinspektor ds. administracyjnych

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

Zakres podstawowych czynności:

 1. Obsługa organizacyjna i protokolarna posiedzeń Zarządu i Zgromadzeń Związku oraz prowadzenie ewidencji protokołów Zarządu i Zgromadzeń Związku.
 2. Koordynacja działań związanych z przygotowaniem projektów dokumentów, materiałów na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia, współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Biura oraz Radcą Prawnym w zakresie wprowadzania poprawek oraz autopoprawek do uchwał podjętych przez Zarząd i Zgromadzenia Związku.
 3. Prowadzenie rejestrów zbiorów :
  1. uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku;
  2. zarządzeń (pism okólnych) Przewodniczącego Zarządu i Dyrektora Biura Związku;
  3. udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;
  4. interpelacji i zapytań Członków Zgromadzenia ZM „GOAP”, radnych i parlamentarzystów;
  5. ewidencji protokołów Zgromadzenia oraz Zarządu Związku;
  6. nośników zapisów elektronicznych z posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu;
  7. umów zawieranych przez Związek, z wyłączeniem umów ze stosunku pracy.
 4. Koordynacja i opracowanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i parlamentarzystów.
 5. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:
  1. redagowanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. monitorowanie i koordynacja rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej i opracowywanie projektu odpowiedzi lub projektu decyzji odmawiającej udzielenia takiej informacji, przestrzeganie ustawowych terminów na udzielenie odpowiedzi;
  3. prowadzenie rejestru decyzji odmawiających udzielenia informacji publicznych;
 6. Prowadzenie dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
 7. Koordynacja i kontrolowanie sposobu załatwiania skarg i wniosków zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w komórkach organizacyjnych Biura ZM „GOAP”.
 8. Redagowanie oraz aktualizacja strony internetowej Związku w zakresie działania Działu Organizacyjnego oraz zamieszczanie treści merytorycznych przekazywanych przez pozostałe komórki organizacyjne.
 9. Redagowanie komunikatów, ogłoszeń prasowych i przekazywanie ich do środków masowego przekazu oraz jednostek realizujących komunikację zewnętrzną w ramach gmin.
 10. Udzielanie odpowiedzi, sprostowań na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także inne materiały rozpowszechniane w środkach masowego.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów.
 3. Nienaganna kultura osobista.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) oraz aplikacji webowych.
 5. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Statutu Związku Międzygminnego oraz Uchwał Zgromadzenia.
 6. Znajomość przepisów następujących aktów prawnych: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.
 7. Znajomość Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnego pisania na komputerze.
 2. Umiejętność obsługi MS Excel, formularzy on-linowych, przeglądarek internetowych;
 3. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 4. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 5. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 6. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.
 7. Prawo jazdy kat. B.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie  danych  osobowych i ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca na terenie wszystkich gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. 

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 14.11.2016 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

 Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6067
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-03 09:42:59