Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 28.11.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.23.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Zapewnienie lokalnej pomocy technicznej w zakresie IT pracownikom instytucji.
 2. Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników sieci i aplikacji systemowych.
 3. Zapewnienie wsparcia dla użytkowników komputerów w zakresie obsługi standardowego softwaru dla użytkowników, Office Web Apps, eWork Flow, poczty elektronicznej MS Exchange (lub innej).
 4. Zapewnienie wsparcia dla użytkowników oprogramowania specjalistycznego GOAP i SIP Miasta Poznań.
 5. Pełnienie funkcji Administratora Aplikacji do Zarządzania Odpadami komunalnymi oraz Systemu identyfikacji RFID,GSM/WAGA.
 6. Szkolenia użytkowników sieci komputerowej i sprzętu komputerowego oraz użytkowania Aplikacji do Zarządzania Odpadami Komunalnymi oraz Systemu identyfikacji RFID, GSM/WAGA.
 7. Zapewnienie, wspólnie z administratorem danych osobowych, bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej.
 8. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.
 9. Nadzór nad outsourcingowymi usługami administracji - serwerem  i terminalami, siecią komputerową LAN i WLAN.
 10.  Współpraca z dostawcami usług outsourcingowych (apps i infrastruktury IT) oraz sprzętu komputerowego instytucji.
 11.  Przygotowanie terminali roboczych do pracy w oparciu o serwer terminali.
 12.  Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i gwarancyjnej sprzętu.
 13.  Pilnowanie terminów licencji oprogramowania, legalności oprogramowania na stanowiskach roboczych.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu informatycznym;
 • staż pracy min. 2 lata;
 • rozległa wiedza z zakresu systemów operacyjnych, serwerowych, sieci LAN;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • zdolności analityczne i numeryczne;
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu oraz samoorganizacji pracy własnej;
 • silna motywacja i zaangażowanie;
 • nienaganna kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 13.12.2013r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7534
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-28 15:07:26