Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 25.11.2013r.

Nr ref.: DKP.2110.21.2013

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: RADCA PRAWNY

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Obsługa prawna i doradztwo prawne dla Zarządu oraz pracowników Biura Związku (szczególnie w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego).
 2. Sporządzanie opinii prawnych i projektów aktów prawnych.
 3. Aprobata prawna dokumentów (projektów: umów, zarządzeń, uchwał, porozumień, regulaminów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udział w negocjowaniu warunków umów.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 6. Przygotowywanie pism procesowych.
 7. Udział w przedsięwzięciach wskazanych przez przełożonych.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo.
 2. Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego, potwierdzone wpisem na listę radców prawnych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego lub konsultanta prawnego.
 2. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
 3. Znajomość tematyki samorządu terytorialnego.
 4. Bardzo dobra znajomość i umiejętność sprawnego stosowania aktualnych przepisów prawa (m.in. przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, finansów publicznych, ordynacji podatkowej, z zakresu postępowania egzekucyjnego).
 5. Kursy i szkolenia specjalistyczne związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy oraz pożądanymi kompetencjami.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 9. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 10. Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 11. Zdolność do realizacji kilku zadań jednocześnie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu;
 • praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 06.12.2013r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7604
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 13:06