Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 25.02.2014r.

Nr ref.: DKP.2110.2.2014

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Obsługa aplikacji systemu informatycznego w zakresie działalności działu.
 2. Prowadzanie korespondencji dotyczącej właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 3. Obsługa klienta (właścicieli nieruchomości) w zakresie dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Prowadzenie czynności sprawdzających pod względem formalno-prawnym składanych deklaracji, w tym dokonywanie korekt z urzędu. 
 5. Prowadzenie postępowań w przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
  w deklaracji.
 6. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji w sprawach ulg udzielanych na indywidualne wnioski podatników.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

 

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, aplikacje webowe) i urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy i ustalania priorytetów.
 5. Nienaganna kultura osobista.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
 7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowany kierunek wykształcenia: prawo, administracja, ekonomia.
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Silna motywacja i zaangażowanie.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych. 

 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 10.03.2014r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.

 

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9753
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-25 13:29